torsdag 9 april 2020

Fem faser i en församlingsplantering

Igår presenterade jag boken Global Church Planting. En tredjedel av boken (sid 155-301) handlar om församlingsplanteringens olika faser. Att plantera en ny församling är en process som sträcker sig över en kortare eller längre tid och det kan vara en god hjälp att få en systematisk översikt över processen. Craig Ott och Gene Wilson presenterar en modell för hur man tar en församlingsplantering genom fem faser. Jag tror att det är bra för den som planterar en ny församling att ha dessa fem faser i åtanke och underpunkterna kan fungera som en hjälp till att tänka strategiskt. Det kan förstås vara stora lokala variationer i hur processen kommer att se ut i praktiken. Man ska inte följa detta strikt, utan be om den helige Andes ledning i varje enskilt fall. Precis som Paulus ska vi både tänka strategiskt och vara öppna för Andens ledning.

Så här ser de fem faserna ut i min översättning. Läs boken om du vill veta mer om de olika stegen.

1. Förberedelsefasen - Vision, strategi och utsändande

 • Formulera visionen och välj en grundmodell för församlingsplanteringen.
 • Välj plats och målgrupp.
 • Rekrytera medarbetare och samla ett startteam.
 • Rådgör med andra (t.ex. moderförsamling, samfund, andra berörda församlingar).
 • Skaffa förebedjare (absolut nödvändigt) och ekonomiskt understöd (om det behövs).
 • Sänd ut teamet (gärna på ett officiellt och tydligt sätt i moderförsamlingen).
 • Gör efterforskningar och kartlägg de kulturella, religiösa, demografiska och sociala förhållandena i det sammanhang där ni ska plantera.
 • Lyssna in platsen och människorna. Lyssna in vad Gud redan gör. 
 • Lägg upp en strategi för hur arbetet ska fungera (evangelisation, diakoni, församlingsbygge). 
 • Ta tid för att bygga ett stabilt team; vänskap, gåvor, roller, konflikthantering m.m.

2. Uppstartsfasen - Evangelisation och lärjungaträning
 • Bygg relationer till människor i målgruppen och påbörja evangelisation.
 • Kombinera olika arbetsmetoder för både evangelisation och socialt arbete utifrån de behov och möjligheter som finns.
 • Börja göra lärjungar genom att leda människor till tro, döpa och undervisa om lärjungaskap, och träna de nya lärjungarna att undervisa andra. 
 • Bygg en gemenskap som blir kärnan i den nya församlingen.
 • Forma den nya församlingens kultur och värderingar.
 • Ta på ett vist sätt emot och inkludera kristna som flyttar in och vill vara med. 
 • Börja med att träna ett tjänande ledarskap.

3. Etableringsfasen - Samlas, växa och mogna
 • Utveckla livet tillsammans som Guds familj.
 • Upptäck och utveckla nådegåvor till församlingens uppbyggelse.
 • Utse ett ledarskap som är provisoriskt och har ledaransvar fram till församlingsbildningen.
 • Samlas regelbundet till lovsång, bön, undervisning och delande (enkla gudstjänster t.ex. en gång i månaden eller varannan vecka).
 • Utveckla smågrupper och smågruppsledare.
 • Formulera församlingens värderingar, en långsiktig utvecklingsplan och en biblisk grund för församlingens liv, tjänst och funktion. 
 • Undervisa om förvaltarskap och ekonomiskt ansvarstagande. 

4. Struktureringsfasen - Utvidgas och utrustas
 • Avskilj ledare formellt och ge dem det fulla ansvaret för församlingen.
 • Utveckla nya verksamheter och skapa nya strukturer för att möta behov. 
 • Multiplicera antalet arbetare genom att träna ledare som tränar nya ledare. 
 • Ta emot och inkludera nya människor.
 • Utvärdera församlingens utveckling och hälsa.
 • Organisera församlingen juridiskt.
 • Uppnå fullständig ekonomisk självständighet. 

5. Nyplanteringsfasen - Stärkas och sändas ut
 • Vaka över att församlingen inte tappar sin missionsiver (undvik att församlingen går över till att bara vara förvaltande). 
 • Förbered församlingen för att bli moderförsamling till nya församlingar, som i sin tur planterar nya församlingar.
 • Kartlägg var nya församlingar kan planteras i närheten eller på längre avstånd. 
 • Sänd ut arbetare för att plantera en dotterförsamling nära eller långt borta.
 • Sänd ut arbetare till andra länder och kulturer.
 • Samarbeta med samfund, nätverk och andra församlingar i mission. 

Det kanske ser alltför schematiskt ut när det ställs upp så här, men i boken förklaras varje punkt ingående med teologisk bearbetning, goda råd och praktiska exempel från olika typer av församlingsmodeller. Jag hoppas att några av er som läser detta får ut något av översikten. 

Den här översikten över en församlingsplanterings fem faser använder vi också i SAM:s strategi för församlingsplantering. Detta dokument kan du ladda ner här: 

Kontakta mig om du vill veta mer eller känner en kallelse till den här typen av arbete. Mina kontaktuppgifter finns på Alliansmissionens hemsida

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar