måndag 6 juli 2015

Glöm inte Jan Hus

Idag den 6 juli 2015 är det 600 år sedan Jan Hus brändes på bål. Han var en av medeltidens mest kända evangeliska predikanter och en föregångare till reformationen, som inträffade hundra år efter hans död. Låt oss inte glömma Jan Hus. Här kan du se ett kort filmavsnitt från hans avrättning.Jan Hus föddes 1369 av fattiga föräldrar av tjeckisk nationalitet. Han fick trots familjens ekonomiska svårigheter ägna sig åt studier och lyckades ta både filosofiska och teologiska examen vid universitetet i Prag. 1396 blev han teologie magister och började föreläsa för studenterna. Han blev prästvigd år 1400. Han blev även kallad som predikant till Betlehemskapellet i Prag där Guds ord skulle predikas på tjeckiska. Det var ungefär vid denna tid som Hus först kom i kontakt med den engelska teologen och predikanten John Wycliffes skrifter. När han läste dessa insåg han behovet av en levande kristendom och han började att klarare se de många bristerna i kyrkan. Han började även översätta Bibeln och Wycliffes skrifter till tjeckiska. Han predikade evangeliet frimodigt och började också angripa de katolska prästernas dåliga och själviska leverne.
 
Trots sitt ställningstagande för Wycliffes skrifter fick Hus behålla ärkebiskopens stöd, men 1408 klagade de övriga prästerna på honom och han avsattes som predikant av ärkebiskopen. 1410 påbjöd påven en insamling av alla Wycliffes skrifter som var spridda i Prag. Man samlade in ca 200 ex. Dessa förklarades irrläriga och brändes trots mångas protester. Ett par dagar senare bannlystes Hus av påven. Hus vägrade resa till Italien för att ställas inför påvestolen för att försvara sina läror och påven svarade med att avsätta honom. Detta var dock lättare sagt än gjort, eftersom många av hans landsmän stödde honom och ville ha kvar honom som ledare. Häftiga strider utbröt på gatorna i Prag mellan de båda partierna. Starka nationalistiska strömningar i Prag som önskade tjeckisk frihet och självstyre från tysk överhöghet förenade sig med de religiösa strömningarna och strävandena mot frihet från katolska kyrkan.

Vid denna tid konkurrerade tre olika påvar om påvevärdigheten och dessutom förde påven i Rom krig. För att få in pengar till sin armé lät påven sälja avlatsbrev som gav syndernas förlåtelse till alla som hjälpte påven i striden mot sina fiender. Avlatshandeln upprörde Hus i högsta grad och han uttalade sig mot den i sina skrifter och predikningar.

På grund av en mängd tvistefrågor inom den katolska kyrkan lät påven och Kejsar Sigismund sammankalla ett stort kyrkomöte i Konstanz i november 1414. Det varade fram till april 1418. Även Hus kallades dit och lovades fri lejd av kejsaren, men när han kom till KonstanZ fick han ett mycket ovänligt mottagande och den 28 november blev han fängslad och förhörd av påve och kardinaler. Kyrkomötet deklarerade att den helige Ande hade beslutat att man inte behövde hålla sina löften till en villolärare. Kejsar Sigismund blev irriterad över detta, men för att inte störa den kyrkopolitiska friden lät han påven göra som han ville och Hus fick tillbringa sju månader i det kalla och fuktiga fängelset. Prag skulle han aldrig mer återse. Flera av hans vänner uppmanade honom att ta tillbaka sina uttalanden, men Jan Hus förblev ståndaktig intill slutet. Det första offentliga förhöret med Hus under kyrkomötet hölls den 5 juni 1415. Man läste upp flera av hans skrifter och han erkände sitt författarskap.  I de fortsatta förhören uppmanades Hus att ta tillbaka sina läror, vilket han var villig att göra ifall han blev överbevisad av den heliga Skrift. Bibeln var hans rättesnöre. Han skrev flera trosstärkande brev till sina trosfränder i hemma i Tjeckien. Det sista förhöret hölls den 6 juli inför en fullsatt domkyrka. Hus placerades vid en träställning i kyrkans mitt. Man kom med falska anklagelser och Hus fick inte möjlighet att försvara sig. Man läste upp domen. Hus skrifter skulle brännas som irrläriga. Hus föll på knä och bad för sina fiender: "Herre Jesus Kristus, förlåt alla mina fiender, för din stora barmhärtighets skull anropar jag dig. Du vet att de falskt har anklagat mig , fört fram falska vittnen hittat på falska läropunkter emot mig. Förlåt dem för din oändliga barmhärtighets skull.”

Hus befalldes stiga upp på träställningen och hånades och skymfades. "Vi överlämna din själ år djävulen", sa biskoparna, ”Men jag överlämnar den åt min nådige herre Jesus Kristus”, svarade Hus. Sedan fördes han ut ur kyrkan för att avrättas. Vid avrättningsplatsen utanför stadsmuren föll den dödsdömde på knä och bad några psaltarpsalmer. Bödeln befallde honom att stå upp och Hus bad igen: ”Jesus Kristus, denna fasansfulla och skymfliga död vill jag tåligt och undergivet utstå för ditt evangeliums och ditt ords predikans skull.” Hus ställdes med bakbundna händer vid en påle och halm och ved lades runt omkring tills det nådde hakan. Innan man tände på uppmanades han återigen att återkalla, men Hus förblev orubblig och svarade: ”Gud är mitt vittne, att jag aldrig lärt eller predikat det som falskeligen påbördats mig av falska vittnen. Med min predikan, med min undervisning och med mina skrifter har jag åsyftat ett enda, nämligen att omvända människorna från deras synder. I denna evangeliets sanning, som jag lärt och predikat, vill jag idag med glädje dö.” Då bålet antändes började Hus sjunga ”Kristus, den levande Gudens son, förbarma dig över mig” Snart slog flammorna upp i ansiktet och hans röst kvävdes. Jan Hus avrättades den 6 juli 1415, men hans inflytande sträckte sig långt efter hans martyrdöd. Idag är det 600 år sedan han avrättades.
 
Än idag är Jan Hus det tjeckiska folkets store hjälte och han står som staty i Prags centrum. Detta är en långfilm om hans liv.Här kan du lyssna till en halvtimmes informativ föreläsning om Jan Hus livsgärning.
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar