fredag 25 maj 2018

Vad är missionsuppdraget?

Vad är egentligen missionsuppdraget? För att svara på den frågan är det lämpligt att utgå från missionsbefallningen som Jesus har gett oss. När vi talar om missionsbefallningen tänker vi oftast på Matt 28:18-20, men faktum är att det finns en typ av missionsbefallning i varje evangelium och en i Apostlagärningarna. Alla fem Jesusorden är uttalade under de fyrtio dagarna mellan uppståndelsen och himmelsfärden.

"Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt som jag befallt er. Och se jag är med er alla dagar till tidens slut." (Matt 28:18-20)

"Gå ut i hela världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen." (Mark 16:15)

"Det står skrivet att Messias ska lida och på tredje dagen uppstå från de döda, och att omvändelse och syndernas förlåtelse ska förkunnas i hans namn för alla folk. Ni är vittnen om detta." (Luk 24:46-48)

"Som Fadern har sänt mig sänder jag er." (Joh 20:21)

"Men när den helige Ande kommer över er, ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns." (Apg 1:8)

Av dessa texter kan man lära sig många olika saker och alla är viktiga. De kompletterar varandra och ger olika perspektiv. Idag vill jag peka på några saker. Först och främst är det väldigt tydlig att missionsuppdraget innefattar både att predika evangeliet om Jesus Kristus och att göra lärjungar. För det andra kan vi notera att man gör lärjungar genom att leda människor till tro (döpa) och träna dem i en kristen livsstil (undervisa). Det sistnämnda gör ju att missionsuppdraget breddas till hela livet och många olika aspekter. Det handlar helt enkelt om Guds rike i hela dess bredd.

Det tredje jag vill peka på är betydelsen av församlingsplantering.En viktig fråga är vilken plats församlingsplantering har i missionsuppdraget. Ibland påpekas det att Jesus inte har befallt oss att plantera församlingar, och det stämmer ju om man tänker på vad Jesus faktiskt har sagt. Men när jag läser Apostlagärningarna tycker jag ändå att det blir uppenbart att församlingsplantering är en del av missionsuppdraget. När apostlarna predikar evangeliet och gör lärjungar, så uppstår församlingar, och apostlarna tar ansvar för att forma och organisera församlingarna. Detta illustreras väldigt tydligt under Barnabas och Paulus missionsarbete i Apg 13-14. I Apg 14:21-23 finns alla tre faktorerna omnämnda. De predikade evangeliet, gjorde lärjungar och grundade/planterade församlingar (även om orden grundade eller planterade inte nämns i texten).

När jag talar om missionsuppdraget brukar jag därför betona att det består av tre saker:
  1. Predika evangeliet
  2. Göra lärjungar 
  3. Plantera församlingar
Jag tror att det är viktigt att ha med alla tre och vill idag stryka under att vi inte ska tappa bort det sistnämnda. Vi lever i en väldigt individualistisk kultur och de flesta vill inte inordna sig i en gemenskap eller ge andra inflytande över sitt liv. Idealet för många är att vara fri och oberoende. Denna inställning påverkar även oss kristna och det finns en utbredd uppfattning att det går bra att vara kristen utan att leva i en kristen gemenskap, utan församlingen. Detta menar jag är en missuppfattning. Den som tillhör Kristus tillhör också hans kropp. Vi behöver varandra. Vi behöver en kristen gemenskap. Därför är det så viktigt att hålla ihop missionsuppdragets tre sidor. Den som predikar evangeliet och leder människor till tro, behöver ta ansvar för att de nykristna tränas till lärjungar. Den som tränar lärjungar behöver ta ansvar för att lärjungarna också kommer in i gemenskapen i gamla eller nya församlingar. Och när vi går till nya platser eller nya kulturella sammanhang kommer detta att betyda församlingsplantering. Vi har olika gåvor och alla arbetare kommer inte att göra alla tre sakerna, men vi har ansvar för att jobba tillsammans så att allt blir gjort; så att vi predikar evangeliet, gör lärjungar och planterar församlingar. 

Vill du vara med? 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar