tisdag 7 oktober 2014

Vad är evangeliet?

Som kristna är vi kallade att förkunna evangeliet. Jesus säger att evangeliet ska predikas för alla folk innan han kommer tillbaka till jorden (Mark 13:10). Men vad är evangeliet egentligen?

Evangeliet handlar om Jesus. Paulus skriver i Romarbrevets inledning att han förkunnar "Guds evangelium" och att det är "evangeliet om hans son" (Rom 1:1-3). I det första brevet till församlingen i Korinth skriver han: "jag vill påminna er om evangeliet som jag förkunnade" och sammanfattar det i budskapet om Jesus död och uppståndelse (se 1 Kor 15:1-5).

Evangeliets innehåll behöver dock göras tydligare än så och idag vill jag presentera en bok som ger god hjälp att förstå vad evangeliet är. Den heter Counterfeit Gospels - Rediscovering the Good News in a World of False Hope och är skriven av Trevin Wax.

Författaren liknar evangeliet vid en pall med tre ben. Alla tre benen behövs för att pallen ska kunna stå stadigt. Evangeliet har tre komponenter som alla är nödvändiga.
  1. Det första benet är evangeliets berättelse, som omfattar Bibelns stora berättelse från skapelsen till alltings återställelse. Det är berättelsen om hur Gud skapade världen och hur människorna vände Gud ryggen och synden kom in i världen. Det är berättelsen om hur Gud räddar världen genom att kalla ett folk och sända sin son Jesus Kristus, som världens frälsare och Herre. Det är berättelsen om att Jesus en gång ska komma tillbaka, döma levande och döda och ge oss en ny jord där rättfärdighet bor.
  2. Det andra benet är evangeliets proklamation (eng: announcement), som handlar om Jesus Kristus och vad han har gjort. Det handlar om hans liv, hans gärningar och hans undervisning, liksom om hans död, uppståndelse, himmelsfärd och återkomst. Som Paulus skriver i 1 Kor 15 är det Jesus död och uppståndelse som står i centrum, men alltihop behöver vara med. Evangeliets proklamation innehåller även kallelsen till alla människor att omvända sig och tro på Jesus Kristus.
  3. Det tredje benet är evangeliets gemenskap. Evangeliets förkunnelse formar en gemenskap, Guds kyrka. Kyrkan är den gemenskap som förkroppsligar evangeliets budskap. Vi formas av evangeliet till ett folk som visar på Guds nåd och sprider de goda nyheterna om Jesus. Församlingen är en gemenskap av lärjungar, som tror på Kristus och delar sina liv med varandra i tjänst för världen.
Trevin Wax budskap är att alla tre benen är nödvändiga om vi ska förkunna det sanna evangeliet. Jag tycker att det är en klargörande bild. Boken fortsätter med att beskriva sex förfalskningar av evangeliet. De två första relaterar till evangeliets berättelse, de två följande till evangeliets proklamation och de två sista till evangeliets gemenskap. Här följer en kort sammanfattning.
  • Det terapeutiska evangeliet sätter människan i centrum och fokuserar på att människan ska må bra och känna sig lycklig och tonar ner synden och syndens konsekvenser.
  • Det domsbefriade evangeliet överbetonar Guds kärlek, på bekostnad av Guds helighet och tar helt bort Guds vrede och Guds dom från berättelsen.
  • Det moralistiska evangeliet betonar att hålla Guds bud och vara en god människa, men tappar bort Guds nåd och att Jesus död och uppståndelse är den enda grunden för vår gemenskap med Gud.
  • Det förandligade evangeliet (the quietist gospel) reducerar evangeliet till att bara handla om individens frälsning och tar bort dess sociala och politiska konsekvenser.
  • Det aktivistiska evangeliet betonar att Guds rike kommer genom kristnas kamp för en bättre värld, men riskerar att tappa bort den personliga och andliga dimensionen.
  • Det kyrklösa evangeliet betonar den personliga gudsrelationen och gör gemenskapen i församlingen och det gemensamma vittnesbördet till något oviktigt och valbart.
I sex välskrivna kapitel analyserar författaren de olika förfalskningarna, pekar på deras starka och svaga sidor och ger konkreta förslag på hur man kan motverka deras felaktigheter. Det är intressant och nyttig läsning.

Trevin Wax har en blogg där han samlar på definitioner av evangeliet. det är förmodligen den mest omfattande samlingen av definitioner som finns på nätet. Du finner den här.

Vårt uppdrag är att förkunna hela evangeliet till hela världen. Jag tycker att bilden av evangeliet som en pall med tre ben kan vara en bra bild för att illustrera en sund helhetssyn. Hur tänker du?

Ett tidigare blogginlägg om hur vi presenterar evangeliet finns här: The Big Story.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar