söndag 9 juni 2013

Bibeln talar till föräldrar

Jag tror att Bibeln är Guds ord till oss människor. Bibeln ger vägledning för hur vi ska leva här på jorden. Bibeln är bland annat en handbok för relationer och har även mycket klokt att säga om det här med att vara förälder. Många kanske bara kan komma på ett par bibelord om barnuppfostran, men jag tror att Bibeln har mycket mer att säga än så. Idag vill jag presentera fem olika sätt som Bibeln talar till föräldrar.

1. Befallningar och löften till föräldrar
Först och främst måste man förstås ta fram de bibeltexter som talar direkt till föräldrar. De är inte många, men de är viktiga.

I Femte Mosebok finns det flera uppmaningar att undervisa barnen i Guds ord. "Dessa mina ord skall ni ta till er och lägga på hjärtat. Ni skall binda dem som ett tecken kring er arm, och de skall vara ett kännemärke på er panna. Lär ut dem till era barn genom att tala om dem när du sitter i ditt hus och när du är ute och går, när du lägger dig och när du stiger upp." (5 Mos 11:18-19, se även 5 Mos 4:9, 6:4-7 och 32:45-46.)

I Ordspråksboken finns flera verser som handlar om vikten av att fostra sina barn:

"Led den unge in på den väg han bör gå, så följer han den även som gammal." (Ords 22:6)

"Fostra din son medan det finns hopp; du vill ju inte att han skall dö." (Ords 19:18)

"Den som spar på riset hatar sin son, den som älskar honom fostrar i tid." (Ords 13:24)

Här måste man förstås fundera på hur man fostrar på bästa sätt i Sverige idag. Jag tror att man kan fostra utan att använda "riset" eller annan form av fysisk aga. Man kan istället använda andra metoder, som är bättre anpassade till vår kultur. (Se även Ords 22:15, 23:23-24 och 29:17.)

Paulus kommer också in på barnuppfostran ett par gånger i sina brev. Han verkar vara mest orolig för att föräldrar är för hårda i sin uppfostran och varnar för att reta upp sina barn. Han skriver:

"Och ni fäder, reta inte upp era barn, utan fostra och vägled dem efter Herrens vilja." (Ef 6:4)

"Ni fäder, reta inte upp era barn, då tappar de modet." (Kol 3:21)

I ett annat sammanhang jämför Paulus sin egen tjänst i församlingen med att vara förälder:

"Istället uppträdde vi lika kärleksfullt bland er som en mor när hon sköter om sina barn" (1 Thess 2:7)

"Ni vet att vi förmanade och uppmuntrade varenda en av er som en far sina barn" (1 Thess 2:11).

Genom hela Bibeln ser man att föräldraskap innebär både kärlek och gränser. Det skrev jag om i mitt första inlägg om barnuppfostran här.

2. Gud som förälder
Gud beskrivs i Bibeln som den fullkomliga föräldern, och därför är han också en förebild för vad det är att vara förälder. Gud presenteras framför allt som far, men även som mor. "Som en mor tröstar sitt barn, så skall jag trösta er" (Jes 66:13). "Glömmer en kvinna sitt lilla barn, bryr hon sig inte om den hon själv har fött? Och även om hon skulle glömma, glömmer jag aldrig dig" (Jes 49:15).

Både som mammor och pappor kan vi ha Gud som förebild. Gud älskar sina barn. Han är lyhörd för deras känslor och problem. Han lyssnar till dem. Gud skyddar sina barn. Han håller sina löften och ger dem vad de behöver. Gud sätter upp gränser och regler, som hans barn skall följa. Gud straffar inte sina barn, men han fostrar dem och vägleder dem. Genom att lära oss mer om Gud, kan vi lära oss att bli bättre föräldrar.

3. Den mänskliga naturen
Bibelns undervisning om den mänskliga naturen är också viktig för föräldrar. Människan har två sidor. Å ena sidan är hon skapad till Guds avbild, å andra sidan är hon skadad av synden. Båda sakerna gäller även barnen och det är viktigt att förstå.

Först och främst är varje människa skapad till Guds avbild. Det betyder att hon är värdefull, underbar och skön, och att varje människa har enorma resurser, gåvor och talanger. Varje litet barn är en egen personlighet med en enorm potential och en egen vilja. Den är skapad av Gud.

Varje människa är också skadad av syndafallet. Även ett litet barn har skadan inom sig och bär på en destruktiv kraft av själviskhet, avund, olydnad och elakhet. Det är därför barnet inte bara behöver kärlek, utan också vägledning och fostran. Det finns även andra konsekvenser av syndafallet som ett barn kan bära på, som tex: svag självkänsla, tvångstankar, rädsla, ångest och aggressioner. Det behöver en förälder vara medveten om och ta hänsyn till.

Bibelns beskrivning av den mänskliga naturen kan hjälpa föräldrar att förstå sina barn. Det är viktigt med en balans mellan det positiva och negativa, så att man inte blir ensidig och hamnar i diket. Om man betonar det negativa för mycket kan man lätt bli alldeles för hård och om man betonar det positiva för mycket kan man lätt bli alldeles för slapp i sin fostran.

4. Exempel på olika familjer
Bibeln berättar om flera olika familjer med destruktiva familjemönster och vilka konsekvenser dessa får. Abraham etablerar ett mönster av lögner som ställer till det för hans familj i flera generationer. Jakob favoriserar en av sina söner framför de andra, vilket skapar splittring och avundsjuka. David kan inte hantera sin egen sexualitet, vilket leder till ett mönster av äktenskapsbrott och våld i hans familj. Nutida familjer kan dra lärdomar från dåliga exempel i Bibeln.

5. Undervisning om relationer
Till sist så kan man också tillämpa all den allmänna undervisningen om relationer, som finns i Bibeln, även på föräldraskap. Det som gäller alla relationer gäller givetvis också för relationen mellan föräldrar och barn. Här följer några exempel:

"Mjukt svar stillar vrede, hårda ord väcker harm." (Ords 15:1)

"Att svara innan man lyssnat är en dårskap och en skam." (18:13)

"Ett nytt bud ger jag er: att ni skall älska varandra. Så som jag har älskat er skall också ni älska varandra." (Joh 13:34)

"Bröder, om någon ändå skulle ertappas med en överträdelse skall ni som är andliga människor visa honom till rätta, men gör det med ödmjukhet, och se till att du inte själv blir frestad. Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag." (Gal 6:1-2)

"Lägg därför bort lögnen och tala sanning, var och en till sin nästa, vi är ju varandras lemmar." (Ef 4:25)

"Uppmuntra varandra varje dag." (Heb 3:13)

"Bekänn därför era synder för varandra, och be för varandra att ni skall bli botade." (Jak 5:16)

Allt detta kan man överföra till förälderns relation till barnen: Använd mjuka ord, inte hårda. Svara inte innan du har lyssnat. Det är alltid viktigt att lyssna på vad barnet berättar. Älska ditt barn, så som Jesus älskar dig. När du behöver tillrättavisa ditt barn, gör det med ödmjukhet. Hjälp ditt barn att bära bördorna när det har misslyckats. Tala sanning i alla relationer, även till dina barn. Uppmuntra dina barn varje dag. Erkänn när du gjort fel. Be om förlåtelse. Be tillsammans och be för dina barn.

Jag hoppas att du förstår att Bibeln har mycket hjälp att ge till föräldrar.

Innehållet i den här texten är baserat på kapitel 2 i boken Parenting with Love and Limits av Bruce Narramore.

Mitt första inlägg om barnuppfostran finns här: Föräldraskap med kärlek och gränser.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar