fredag 7 december 2018

Vad betyder det att bära frukt?

I mitt förra inlägg ställde jag frågan: Hur mäts det kristna livet? Det svar jag fann på den frågan var att det kristna livet inte mäts bara i trohet, utan även i fruktbärande. I det samtal som uppstod på Facebook med anledning av texten var det många som frågade vad Jesus syftade på när han talade om att bära frukt. Alltså: Vad är frukten? Idag ska jag försöka svara på den frågan.


Jag har gått igenom alla texter i Nya testamentet som talar om att bära frukt och jag tänker att Johannesevangeliet 15:1-17 hör till de viktigaste. Där talar Jesus om vikten av att bära frukt: "Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort, och varje gren som bär frukt ansar han, så att den bär mer frukt" (Joh 15:2) och vidare: "Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt, frukt som består, och då ska Fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn" (Joh 15:16). Det intressanta är att Jesus inte förklarar vad frukten är. Det finns faktiskt ingen uttömmande förklaring av det någon annanstans heller. Därför har jag försökt göra en sammanställning av vad Bibeln säger om att bära frukt. Detta är i korthet vad jag kommit fram till.

Bilden av den troende som ett träd som bär frukt finns i Gamla testamentet, men den utvecklas inte så mycket där. Psalmisten skriver att den som lever av Herrens ord "är som ett träd, planterat vid vattenbäckar, och bär sin frukt i rätt tid" (Ps 1:3). Jeremia talar om att den som litar på Herren inte slutar att bära frukt, även om det kommer ett torrt år (Jer 17:7-8). Profeten Hosea talar om att Israels folk först bar god frukt och sedan dålig (Hos 9-10). Något som Jesus anknyter till när han talar om att Gud vill ha ett folk som bär frukt (Matt 21:43). I fortsättningen av den här texten koncentrerar jag mig på Nya testamentet.

Frukt handlar om att det är något som växer fram. Det blir någon effekt. Det är något som kommer ut av trädet som är planterat, eller med andra ord: det blir ett resultat. Ordet resultat låter kanske tekniskt och matematiskt och jag vet att många reagerar på det. Ordet frukt är mer organiskt och betonar att det är något som växer fram och därför är det bättre (och mer bibliskt) att använda det, men det går inte att förneka att frukt på något sätt har med resultat att göra. Att bära frukt handlar om att det blir synliga effekter av livet med Gud. Jag tror att frukten har både kvalitativa och kvantitativa aspekter.

Fruktens kvalitativa sida
För det första handlar frukten om att livet förändras och förvandlas när Jesus kommer in i en människas liv. "Bär då sådan frukt som tillhör omvändelsen", sa Johannes döparen till dem som ville bli döpta och syftade på att omvändelsen måste synas i en förändrad livsstil (Luk 3:7-10). Någon kvalitativ frukt förväntas alltså att synas direkt vid omvändelsen. Sen fortsätter det förhoppningsvis att växa fram kvalitativ frukt under hela livet. Det handlar om:

  • Andens frukt, som gör vår karaktär mer och mer lik Jesus. "Andens frukt är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning..." (Gal 5:22-23).
  • Goda gärningar. "Målet är att ni ska leva värdigt Herren och behaga honom på alla sätt, genom att bära frukt i alla slags goda gärningar och växa i kunskapen om Gud" (Kol 1:10). 
  • En kristen livsstil. När Jesus talar om god frukt i avslutningen av bergspredikan är det uppenbart att det framför allt handlar om att göra Guds vilja (Matt 7:21). De falska profeterna bär dålig frukt, eftersom de inte gör Guds vilja. De lever inte efter den undervisning som Jesus har gett i bergspredikan. Läs hela sammanhanget i Matt 7:13-27. 
Så långt handlar frukten framför allt om kvalitet. Nu går vi vidare till frågan om frukten också kan ha en kvantitativ sida. Jag menar att så är fallet. 

Fruktens kvantitativa sida
För det andra handlar frukten om att människor kommer till tro och blir lärjungar och att nya församlingar växer fram. Den kvantitativa aspekten av frukten antyds i några olika sammanhang. I liknelsen om såningsmannen talar Jesus till exempel om att en del "bär frukt, hundrafalt och sextiofalt och trettiofalt" (Matt 13:23), medan andra är "utan frukt" (Matt 13:22). I Romarbrevets första kapitel skriver Paulus om att han vill skörda någon frukt även i Rom, vilket verkar syfta på att människor ska komma till tro genom hans förkunnelse även där (Rom 1:13). I det första brevet till församlingen i Korint skriver han "att Stefanas familj är Achaias förstlingsfrukt" (1 Kor 16:15) och då syftar han på att de var de första som kom till tro i Korint (som ligger i landskapet Achaia). Paulus ser alltså omvändelser som frukten av sitt arbete. 

Allra tydligast ser vi den kvantitativa aspekten av frukten när vi läser Apostlagärningarna. Jesus gav apostlarna uppdraget att gå ut i hela världen och bära frukt och i Apostlagärningarna kan vi läsa om hur det går för dem. Frukten i deras liv var inte bara kvalitet (Andens frukt, goda gärningar och kristen livsstil), utan också kvantitet (många människor kom till tro och många församlingar planterades). Jag skulle vilja påstå att Apostlagärningarna betonar den numerära tillväxten. Från början var de 120 personer (1:15), på pingstdagen döptes 3000 personer (2:41), strax därefter var de 5000 män plus kvinnor och barn (4:4) och sen verkar det som att de blev så många att de tappade räkningen. 

"Och ännu fler kom till tro på Herren, stora skaror av både män och kvinnor." (Apg 5:14)

"Och Guds ord hade framgång och antalet lärjungar i Jerusalem växte kraftigt. Även en stor grupp präster började lyda tron." (Apg 6:7)

"Och församlingarna stärktes i tron och växte i antal för varje dag." (Apg 16:5)

Apostlagärningarna ger oss en tydlig indikation på att Gud vill att fler människor ska komma till tro och bli lärjungar och jag menar att denna numerära tillväxt också måste ses som en aspekt av frukten i lärjungarnas och församlingarnas liv. Jag tror att vi även idag måste ha samma breda perspektiv när vi talar om att bära frukt. Frukten har både kvalitativa och kvantitativa aspekter. 

En frukt av livet med Jesus
Till sist vill jag gå tillbaka till vad Jesus säger om fruktbärande i Johannesevangeliets femtonde kapitel. 

"Bli kvar i mig, så blir jag kvar i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte sitter kvar på vinstocken, kan inte heller ni göra det om ni inte är kvar i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom bär han rik frukt: utan mig kan ni ingenting göra." (Joh 15:4-5)

Här ser vi tydligt att fruktbärande inte kommer av egna prestationer eller egna ansträngningar, utan av livet tillsammans med Jesus. Frukten är något som växer fram på ett organiskt sätt när vi lever nära Jesus i Ordet och bönen. Frukten kommer av nåden och det är Guds nåd som arbetar genom oss, därför kan vi ge oss helt i arbetet för Herren (se 1 Kor 15:10, 57-58). Det är ett viktigt perspektiv. 

Ett annat viktigt perspektiv är att vi inte ska jämföra oss med varandra. Vilken frukt just du eller jag förväntas bära hänger ihop med vilka gåvor vi har fått och vilken uppgift som har blivit oss tilldelad. Frukten kommer att se olika ut för olika människor, för olika församlingar och i olika tider, men kom ihåg att det är viktigt att bära frukt. Ja, vi är kallade att bära frukt. Om vi inte ser frukt i våra egna liv och i våra församlingars liv, måste vi söka oss närmare Jesus och ställa frågan vad det är som är fel. 

Så tänker jag. Hur tänker du? 

1 kommentar: