Nätverket Anabaptist

Nätverket Anabaptist är ett skandinaviskt nätverk för kristna som inspireras av anabaptismen och tror att den har något viktigt att bidra med till kyrkan i vår tid. Nätverket är inspirerat av The Anabaptist Network i Storbritannien och ser sig som ett litet skott på denna gren.

I centrum för den anabaptistiska visionen står ett radikalt lärjungaskap. Det handlar om att följa Jesus vad det än kostar och att leva ut det tillsammans i gemenskap och mission, som gör skillnad i världen. Vi samlas kring ett gemensamt intresse för anabaptismen och kring sju kärnvärderingar för kristet lärjungaskap, som vi hämtat från det brittiska nätverket.
Nätverket har i nuläget en mycket enkel organisation och prioriterar att bygga relationer. Vi har en maillista, ett nyhetsbrev och en hemsida. Hör av dig via mail eller anmäl dig via hemsidan om du vill vara med i nätverket.


Kärnvärderingar

Core Convictions (en svensk översättning finns nedan) från The Anabaptist Network fungerar som utgångspunkt och grund för nätverket. Vi vill jobba utifrån dessa övertygelser. Detta visar också på vårt beroende av det brittiska nätverket. Kärnvärderingarna är inte en trosbekännelse, utan en sammanfattning av det arv som vi vill föra vidare. Vi tycker att dessa kärnvärderingar på ett utmärkt sätt definierar vad anabaptism är i vår tid och vi vill använda dem som en språngbräda och som en definition att utgå ifrån.

Vi utmanas också av formuleringarna i kärnvärderingarna och inser att vi måste ha fokus på det praktiska livet. Nätverket får inte bara hålla på med texter och teorier, utan det viktigaste är att vi kan utmana varandra till praktiskt lärjungaskap och konkret handling. Nätverket Anabaptist syftar till att följa Jesus.

The Naked Anabaptist

Den nyutkomna boken The Naked Anabaptist av Stuart Murray presenterar anabaptismen och nätverkets kärnvärderingar på ett mycket bra sätt. Den lämpar sig mycket väl som studiebok för den som är intresserad av radikal Jesusefterföljelse i vår tid. I juni 2012  kommer boken ut på svenska med titeln Radikalt lärjungaskap - med inspiration från anabaptismen.  Jag presenterar boken här.

Framtida träffar och andra aktiviteter

Vi är inte så många i nätverket och vi är utspridda över ett stort geografiskt område. Därför vill vi uppmuntra till regionala samlingar kring olika teman. Lokalt och regionalt kan man också ordna studiegrupper och andra aktiviteter för att väcka intresse för anabaptismen.

Nätverket ordnar i nuläget inga andra aktiviteter eller projekt. Däremot vill vi uppmuntra till enskilda initiativ. Vi hoppas att personer och grupper i nätverket tar initiativ att ordna aktiviteter, bloggar och hemsidor, skriver eller översätter böcker och artiklar, startar studiegrupper eller studiecirklar, ordnar konferenser och föreläsningar. Information om dessa aktiviteter och projekt sprids genom nätverkets nyhetsbrev och email. Kontakta mig om du hittar på något som har med anabaptismen att göra eller om du vill ha nyhetsbrevet och regelbunden information från nätverket. 


Kontakt

Jonas Melin, tel: 070-6929818, jonas@mariannelund.nu

Nätverkets kärnvärderingar
1. Jesus är vår förebild, lärare, vän, frälsare och Herre. Han är källan till vårt liv och den centrala referenspunkten för vår tro och vår livsstil. Han är också utgångspunkten för vår förståelse av församlingen och vårt engagemang i samhället. Vi är fast beslutna att både följa Jesus och att tillbe honom.

2. Jesus är centrum i Guds uppenbarelse. Vi tror på ett Jesuscentrerat förhållningssätt till Bibeln och den kristna gemenskapen som det primära sammanhanget för att läsa Bibeln och urskilja och tillämpa dess budskap för lärjungaskap.

3. Den västerländska kulturen håller sakta på att lämna kristendomstiden, i vilken kyrkan och staten tillsammans styrde över ett samhälle där så gott som alla antogs vara kristna. Detta arrangemang hade möjligen vissa positiva effekter för värderingar och institutioner, men kristendomstiden förvanskade evangeliet och marginaliserade Jesus. Som ett resultat av detta är den västerländska kyrkan idag dåligt rustad för mission i en efterkristen kultur. När vi reflekterar över detta vill vi lära av erfarenheter och perspektiv från rörelser som anabaptismen, som förkastade ”kristendomssystemets” värderingar och strävade efter alternativa sätt att tänka och handla.

4. Kyrkan har ofta sammankopplats med status, överflöd och makt. För efterföljare till Jesus är detta olyckligt och det skadar vårt vittnesbörd. Vi vill istället vara sårbara och utforska nya sätt att vara goda nyheter för de fattiga, maktlösa och förföljda. Vi är medvetna om att sådant lärjungaskap väcker motstånd som kan leda till lidande och ibland även till martyrskap.

5. Församlingar är kallade att vara överlåtna gemenskaper för lärjungaskap och mission. De ska vara platser där man bygger vänskap, är ansvariga inför varandra och där många stämmor hörs. När vi äter tillsammans och delar brödet och vinet, upprätthåller vi hoppet och söker Guds rike tillsammans. Vi är överlåtna till att forma och utveckla sådana församlingar där både unga och gamla värdesätts, ledarskapet är konsultativt, uppgifter är relaterade till gåvor snarare än till kön och dopet är för troende.

6. Andlighet och ekonomi hänger ihop. I en individualistisk och konsumtionsinriktad kultur och i en värld där ekonomisk orättvisa är rådande, strävar vi efter att leva enkelt, dela med oss generöst, visa omsorg om skapelsen och arbeta för rättvisa.

7. Fred hör till evangeliets kärna. Som efterföljare till Jesus i en splittrad och våldsam värld är vi inriktade på att finna ickevåldsalternativ och på att lära oss skapa fred mellan människor, mellan och inom församlingar, i samhället och mellan nationer.