tisdag 30 september 2008

Bergspredikan - Fjorton förvandlande initiativ


I mitt förra inlägg presenterade jag en tolkningsmodell för bergspredikan. Jag tror att Jesus undervisning Matt 5:21-7:12 består av fjorton stycken triader. Det är korta avsnitt där undervisningen är i tre steg och betoningen ligger på imperativen som i de flesta fallen kommer i det tredje ledet. Det ser ut så här:
  • Först en gammal undervisning eller ett gammaltestamentligt bud som visar på traditionell rättfärdighet.
  • Sen kommer en allvarlig varning där Jesus pekar på ett negativt beteende som leder till att man fastnar i en ond cirkel av bundenhet och synd.
  • I det tredje steget kommer konkreta uppmaningar till förvandlande initiativ. Genom att handla på detta sätt kan man bryta den onda cirkeln och öppna för Guds befriande nåd.
Här följer en översikt av de fjorton avsnitten. Både tolkningsmodellen och översikten är baserad på boken Kingdom Ethics – Following Jesus in Contemporary Context, av Glen H. Stassen och David P. Gushee, IVP 2003

1. Om konflikthantering och försoning, 5:21-26
a) Traditionell rättfärdighet: Du skall inte dräpa.
b) Ond cirkel: Den som blir vred på sin broder eller förolämpar honom undgår inte domen.
c) Förvandlande initiativ: Gå och försona dig med honom, skynda dig att komma överens med din motpart.

2. Om sexuell renhet, 5:27-30
a) Traditionell rättfärdighet: Du skall inte begå äktenskapsbrott.
b) Ond cirkel: Den som ser på en kvinna med åtrå begår äktenskapsbrott i sitt hjärta.
c) Förvandlande initiativ: Vidta drastiska åtgärder för att undvika situationer där du frestas sexuellt.

3. Om skilsmässa och omgifte, 5:31-32
a) Traditionell rättfärdighet: Den som vill skilja sig ska skriva ett skilsmässobrev.
b) Ond cirkel: Skilsmässa och omgifte (utan giltig orsak) innebär äktenskapsbrott.
c) Förvandlande initiativ: (Gå och försona dig med din hustru. Här saknas det tredje steget, men sammanhanget visar att det bör hämtas från 5:23-26. Jämför också med Paulus utläggning av Jesus ord i 1 Kor 7:10-11.)

4. Om att tala rakt och sant, 5:33-37
a) Traditionell rättfärdighet: Du skall inte svära falskt.
b) Ond cirkel: Att svära eder involverar dig i falska anspråk och avslöjar att du inte alltid talar sanning.
c) Förvandlande initiativ: Ja ska vara ja och nej ska vara nej. En lärjunge ska alltid tala sanning.

5. Om att övervinna det onda med det goda, 5:38-42
a) Traditionell rättfärdighet: Öga för öga och tand för tand.
b) Ond cirkel: Värj er inte mot det onda, snarare: Värj er inte med onda medel, ge inte igen!
c) Förvandlande initiativ: Vänd den andra kinden, ge manteln också, gå den andra milen, ge åt den som ber dig. Övervinn det onda med det goda. Överraska med godhet och generositet (jfr Paulus utläggning i Rom 12:17-21).

6. Om att älska sina fiender (och alla andra), 5:43-48
a) Traditionell rättfärdighet: Du skall älska din nästa och hata din fiende.
b) Ond cirkel: Att hata sina fiender och älska sina vänner är att göra precis som hedningarna och tullindrivarna. Här är ordningen ändrad och varningen kommer efter de första imperativen.
c) Förvandlande initiativ: Älska era fiender, be för dem som förföljer er. Var fullkomliga och allomfattande i er kärlek såsom Gud är fullkomlig i kärlek och älskar alla.

7. Om att dela med sig med rätt motiv, 6:1-4
a) Traditionell rättfärdighet: När du ger allmosor,
b) Ond cirkel: Ge inte allmosor för att människor ska lägga märke till det och prisa dig.
c) Förvandlande initiativ: Ge i hemlighet så kommer Gud att belöna dig.

8. Om att be med rätt motiv, 6:5-6
a) Traditionell rättfärdighet: När du ber,
b) Ond cirkel: Be inte inför människorna för att de ska se dig och berömma dig.
c) Förvandlande initiativ: Be i din kammare, i det fördolda, så kommer Gud att belöna dig.

9. Om att be på rätt sätt, 6:7-15
a) Traditionell rättfärdighet: När du ber,
b) Ond cirkel: skall du inte rabbla tomma ord
c) Förvandlande initiativ: Så skall ni be: Vår fader, du som är i himlen…

10. Om att fasta med rätt motiv, 6:16-18
a) Traditionell rättfärdighet: När ni fastar,
b) Ond cirkel: gör det inte för att människorna ska se det och berömma er.
c) Förvandlande initiativ: Fasta i hemlighet inför Gud, så kommer han att belöna er.

11. Om pengar, 6:19-21 (22-23)
a) Traditionell rättfärdighet: Samla inte skatter här på jorden.
b) Ond cirkel: Mal och mask förstör, och tjuvar bryter sig in och stjäl. Bilden i vers 22-23 illustrerar mörkret man hamnar i om man fastnar i penningbegärets onda cirkel.
c) Förvandlande initiativ: Samla skatter i himlen.

12. Ännu mera om pengar, 6:24-34
a) Traditionell rättfärdighet: Ingen kan tjäna två herrar.
b) Ond cirkel: Varning för att försöka tjäna både Gud och mammon och göra sig bekymmer för morgondagen.
c) Förvandlande initiativ: Sök först Guds rike och hans rättvisa/rättfärdighet, så får ni vad ni behöver

13. Om att inte döma, 7:1-5
a) Traditionell rättfärdighet: Döm inte, så blir ni inte dömda.
b) Ond cirkel: Dömer du andra blir du själv dömd med samma mått.
c) Förvandlande initiativ: Ta först bort bjälken ur ditt eget öga.

14. Om att be och lita på Gud, 7:6-11
a) Traditionell rättfärdighet: Ge inte det som är heligt åt hundarna, och kasta inte era pärlor åt svinen.
b) Ond cirkel: De trampar på er och sliter sönder er.
c) Förvandlande initiativ: Ge er förtröstan i bön till er Far i himlen.

Till sist en sammanfattning, 7:12 
Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem. Det är vad lagen och profeterna säger.

lördag 27 september 2008

Jesu bergspredikan - hur ska man förstå den?

Matteus återger det längsta samlade avsnittet med Jesus undervisning i hela Nya testamentet. Det finns i Matteus 5-7 och brukar kallas för bergspredikan. Bergspredikan är utan tvekan Jesus mest kända undervisning. Där finns undervisningen om saligprisningarna, jordens salt, världens ljus, Fader vår, Sök först Guds rike, be så ska ni få, Gyllene regeln, älska era fiender, vända andra kinden till och mycket mer. Men ändå skulle jag vilja påstå att bergspredikan är Jesus mest missförstådda och mest försummade undervisning.

Jesus undervisning i bergspredikan är ett manifest, ett handlingsprogram för kristen livsstil. Ändå är det väldigt ovanligt att undervisning om kristen livsstil och kristen etik tar sin utgångspunkt i bergspredikan. Det är t.ex. mycket vanligare att man tar sin utgångspunkt i de tio budorden från Gamla testamentet. Ofta har detta berott på att man uppfattat det som att bergspredikan ställer omöjliga och orealistiska krav. De tio budorden är lättare att följa, och så uppfinner man olika sätt att förklara varför Jesus inte menar att vi ska leva efter hans undervisning.

1. En del säger att det är höga ideal att sträva mot, men omöjliga att leva efter.

2. En del tolkar bergspredikan som lagen som överbevisar om synd, så att vi förstår hur syndiga vi är och att vi behöver förlåtelse. Det är ett typiskt lutherskt sätt att läsa.

3. Man kan som dispensationalisterna säga att bergspredikan inte är för den kristna församlingen, utan för dem som lever i det framtida tusenårsriket.

Detta tror jag är missuppfattningar. Det är tydligt att Jesus ser sin undervisning som praktiska levnadsregler att leva efter (se 7:24, 5:19, 28:20). Så uppfattades den också i fornkyrkan. Under de 300 första åren var Matt 5-7 det mest citerade bibelavsnittet i hela Nya testamentet, men när kristendomen blir statsreligion i Romarriket på 300-talet försvinner bergspredikan ur den kristna etiken och den har haft svårt att hitta tillbaka.

En alternativ tolkningsmodell

En av anledningarna till att det blivit så här är att man missförstått Jesus undervisning i bergspredikan och uppfattat det som antiteser. Man har tagit fasta på Jesusorden: ”Ni har hört att det blev sagt…Men jag säger er….” Och tolkat detta som att Jesus har gett perfektionistiska förbud (mot vrede, åtrå, motstånd m.m.). Betoningen i denna tolkning har legat på de nya skärpta buden som är så gott som omöjliga att leva efter.

Idag vill jag presentera en alternativ tolkningsmodell. Den är hämtad från boken Kingdom Ethics – Following Jesus in Contemporary Context, av Glen H. Stassen och David P. Gushee, IVP 2003. Författarna visar på ett övertygande sätt att bergspredikan inte består av antiteser utan av triader. Varje enhet har tre steg, inte två, och betoningen ligger inte på det omöjliga förbudet utan på det förvandlande initiativet, det tredje ledet. Så här ser det ut.

1. Först presenteras den traditionella rättfärdigheten i form av ett bud eller påstånde.

2. Sen presenteras ett negativt beteende som leder till att man hamnar i en ond cirkel, en negativ spiral.

3. I det tredje ledet kommer imperativen, som uppmanar till att ta förvandlande initiativ för att bryta den onda cirkeln och bana väg för Guds befrieande nåd. Imperativformen visar att det är här i det tredje ledet som betoningen ligger.

Glen H. Stassen och David P. Gushee menar att bergspredikans huvuddel (Matt 5:21-7:12) innehåller 14 sådana triader, 14 förvandlande initiativ, 14 konkreta uppmaningar, som hjälper oss att ta oss loss från den negativa spiralen som vi så lätt fastnar i, och öppnar vägen för Guds befriande nåd i våra liv. Jag ska illustrera detta genom att visa på två exempel.

Första exemplet: Matt 5:21-26

Ni har hört att det blev sagt till fäderna: Du skall inte dräpa; den som dräper undgår inte sin dom. Men jag säger er: den som blir vred på sin broder undgår inte sin dom, och den som okvädar sin broder undgår inte att ställas inför rådet, och den som förbannar honom undgår inte helvetets eld. Om du bär fram din gåva till offeraltaret och där kommer ihåg att din broder har något otalt med dig, så låt din gåva ligga framför altaret och gå först och försona dig med honom; kom sedan tillbaka och bär fram din gåva. Skynda dig att komma överens med din motpart medan ni ännu är på väg, så att han inte överlämnar dig åt domaren och domaren lämnar dig åt vakten och du sätts i fängelse. Sannerligen, du slipper inte ut förrän du har betalt till sista öret.

1. Jesus bygger på den traditionella rättfärdigheten, budordet från 2 Mos 20:13, "du skall inte dräpa".

2. Jesus flyttar in problemet i hjärtat. Dödande och mord börjar med vrede och förolämpningar. Redan detta är synd och trasslar in oss i en ond cirkel av konflikter och fiendskap. Detta är inte ett absolut förbud mot vrede, men Jesus visar på vredens negativa konsekvenser.

3. Jesus presenterar ett sätt att hantera konflikter och ilska genom att ta förvandlande initiativ: "gå först och försona dig med honom". Prata ut, samtala, försonas. Skynda dig att komma överens. Försök lösa konflikter direkt innan de vuxit till sig. Annars får du betala ett högt pris. Jesus varnar med en bild av fängelse och få betala till sista öret Jag tror det syftar på att sitta fast i den onda cirkeln och få betala priset för sina olösta konflikter.

Andra exemplet: Matt 5:38-42


Ni har hört att det blev sagt: Öga för öga och tand för tand. Men jag säger er: värj er inte mot det onda. Nej, om någon slår dig på högra kinden, så vänd också den andra mot honom. Om någon vill processa med dig för att få din skjorta, så ge honom din mantel också. Om någon vill tvinga dig att följa med en mil i hans tjänst, så gå två mil med honom. Ge åt den som ber dig, och vänd inte ryggen åt den som vill låna av dig.

1. Den traditionella rättfärdigheten är hämtad från 2 Mos 21:24, ”Öga för öga och tand för tand.” Budet ursprungliga avsikt var att begränsa hämnden. För oss kan det låta hårt, men det är ett bud med en positiv avsikt.

2. Enligt Bibel 2000 fortsätter Jesus: ”Värj er inte mot det onda.” Glen H. Stassen och David P. Gushee menar att det bör översättas på ett annat sätt: "Värj er inte med onda medel." Det handlar om att inte ge igen med samma mynt. Slå inte tillbaka. Att möta ont med ont förvärrar den negativa spiralen. När man ger igen rullar det bara vidare – hämnden tar aldrig slut. Se upp så att du inte hamnar i en ond cirkel.

3. Jesus uppmanar sen till att ta förvandlande initiativ. Vi ska kämpa mot det onda (det gjorde Jesus), men vi ska göra det med goda medel. Att vända den andra kinden handlar inte om passivitet, undergivenhet eller om att bli utnyttjad. Det handlar om att stå upp mot det onda med aktiv godhet och överraskande generositet. Det stämmer med Paulus tolkning av Jesus undervisning: "Men är din fiende hungrig, ge honom att äta; är han törstig, ge honom att dricka. Då samlar du glödande kol på hans huvud. Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda" (Rom 12:20-21).
Är du i en konflikt? Ta ett förvandlande initiativ för att vinna den andre med en överraskande generositet.

Sammanfattning

Bergspredikan har ett budskap till oss idag. Det är inte höga ideal eller omöjliga bud, utan praktiska vardagsbud menade att omsättas i det verkliga livet. Du och jag har en kallelse att förändra världen och vi kan göra det genom att ta förvandlande initiativ.

Jesus säger att den som hör hans ord och handlar efter dem är som en klok man som byggde sitt hus på berggrund. Vill du bygga stadigt? Handla då efter Jesus undervisning i bergspredikan. Vill du förändra världen med Guds befriande nåd? Ta förvandlande initiativ där du är och bryt den onda cirkeln. När du tar ett initiativ och skapar försoning i en konflikt eller möter ondska med en aktiv godhet, så skapar du förändring. Det blir ringar på vattnet, och världen förändras genom Guds befriande nåd. Det är vår höga kallelse. Läs bergspredikan: där finns många fler utmaningar till förvandlande initiativ. En översikt över samtliga fjorton förvandlande initiativ i bergspredikan finner du här.

tisdag 23 september 2008

Balthasar Hubmaier - anabaptistisk pionjär och teolog

Idag fortsätter jag min serie om anabaptismens tidiga pionjärer. Tidigare har jag skrivit om Conrad Grebel och Michael Sattler. Idag vill jag berätta om Balthasar Hubmaier. Han var den mest välutbildade teologen bland anabaptisterna och hans böcker kom att få mycket stor betydelse, även om han skilde sig från andra anabaptister (som t.ex. Grebel och Sattler) i en del frågor. Även Hubmaier fick avsluta sitt liv som martyr när han brändes på bål i Wien den 10 mars 1528.


Präst och doktor i teologi
Balthasar Hubmaier föddes ca 1480 i Friedberg i södra Tyskland. I 20-årsåldern kom han som student till universitetet i Freiburg, där han bl.a. studerade teologi med stor framgång. Han blev präst i den Katolska kyrkan, doktorerade i teologi och blev utnämnd till professor vid universitetet i Ingolstadt. 1516 fick Hubmaier ett erbjudande om att bli präst i katedralen i det näraliggande Regensburg. Han lämnade universitetet i Ingolstadt och flyttade till Regensburg.


Hubmaier var präst i Regensburg i fem år (1516-1521). Han blev mycket populär och var en typisk katolsk präst som bl.a. förföljde judarna, fördrev dem ur staden och byggde en kyrka åt jungfru Maria där det påstods ske många mirakel i hennes namn. Detta gjorde att många pilgrimer vallfärdade till Regensburg och det drog in stora inkomster till staden. Trots att Hubmaier var mycket populär önskade han sig en lugnare plats att tjänstgöra på. Han flyttade till den lilla staden Waldshut vid den schweiziska gränsen.

Reformation i Waldshut
I Waldshut var Hubmaier under två år en exemplarisk präst. Samtidigt började han brevväxla och utbyta tankar och böcker med många lärda män i Europa. Nyheterna om reformation i Zürich (endast 20 km från Waldshut) intresserade honom mycket. Hubmaier började på allvar studera Paulus brev, men han kom inte fram till någon definitiv avgörelse. Istället blev han kallad tillbaka till Regensburg och började en ny tjänst där i januari 1523. Staden hoppades på nya inkomster när Hubmaier kom tillbaka. Hubmaier gick energiskt in för sina prästerliga plikter, men framför allt predikade han evangeliet på ett nytt sätt. Redan efter några veckor fick han samvetsbetänkligheter över att rapportera påstådda under i Mariakapellet och upplevde en djupgående omvändelse till evangelisk tro. Hubmaier återvände till Waldshut där han trodde att det skulle gå bättre att stå för sina nya övertygelser. Han påverkades mycket av Luther men blev aldrig någon lutheran. Han var dock övertygad om att hans teologi måste komma direkt från Skriften. Samtidigt som Hubmaier hade funnit sin nya tro höll den store reformatorn Ulrich Zwingli som bäst på att genomföra reformationen i Zürich. Zwinglis program var predikan från Bibeln, gradvis förändring och samarbete med stadsrådet.


Hubmaier hade samma strategi i Waldshut. Han började predika mot den katolska kyrkans fel och brister. Han tog också kontakt med Zwingli och diskuterade många trosfrågor med honom, bl.a. dopet. Många av reformatorerna hade vid denna tid börjat ifrågasätta barndopet. Hubmaier deltog i disputationer i Zürich 1523 och hade nära kontakt med Zwingli.

Mötet med anabaptismen
Waldshut låg under Österrike där ärkehertigen Ferdinand härskade och planerna på reformation mötte starkt motstånd från den katolske ärkehertigen. Ferdinand krävde att få Hubmaier utlämnad och fängslad, men Waldshut ställde upp för sin pastor och vägrade och lyckades skydda honom. Men när den österrikiska armén hotade att invadera Waldshut för att gripa Hubmaier flydde han till Schaffhausen där han fick skydd. Senare samma år 1524 återvände han dock till Waldshut. Han hade då också gift sig med Elsbeth.


Under tiden utvecklades den första anabaptistiska församlingen i Zürich och den 21 jan 1525 var det en liten grupp troende som tog steget, lät döpa sig och bildade den första friförsamlingen i modern tid (läs mer om detta här). Hubmaier sympatiserade med den radikala gruppen i Zürich. På grund av förföljelser och motstånd blev de troende utspridda och Wilhelm Reublin kom till Waldshut. Hubmaier som redan predikat mot barndopet samtalade mycket med Reublin och efter några veckor, den 14 april 1525 döptes Hubmaier och ca 60 andra invånare i Waldshut av Reublin. De närmaste dagarna döpte Hubmaier ca 300 av stadens invånare. Det var en stor del av stadens vuxna befolkning.

Anabaptismen mötte starkt motstånd och även Zwingli tog upp kampen och skrev en bok till försvar för barndopet. Hubmaier svarade med att skriva boken: "Om det kristna dopet av troende". Denna klassiska bok blev rörelsens standardverk i försvaret av sin övertygelse om dopet (den finns även på svenska, Libris 1977). Hubmaier var den mest välutbildade av de tidiga anabaptisterna, han skrev många verk och blev deras främste teolog. Han skilde sig dock från huvudströmmen på ett par punkter, bl.a. när det gäller att bära vapen och att svära eder.

Pastor och författare på flykt
Trycket på Waldshut ökade. Staden kapitulerade i slutet av 1525 och Hubmaier flydde till vänner i Zürich, men blev arresterad och satt fängslad i fyra månader. Med hot och tvång försökte Zwingli få honom att överge sin tro.


Hubmaier var mycket sjuk och orolig att bli utlämnad till de österrikiska myndigheterna och valde att ta tillbaka sin övertygelse om dopet. Men när han sedan skulle läsa upp sitt erkännande i stadens kyrkor gjorde han tvärtom och deklarerade frimodigt sin tro. Han greps omedelbart på nytt och torterades svårt tills han på nytt erkände att han hade fel och förbannade anabaptisterna. Han hölls fängslad, men slapp bli utlämnad till Österrike. Hubmaier hölls kvar i fängelse till slutet av april 1526, då han släpptes i hemlighet efter att återigen tvingats förneka sina åsikter. Hubmaier och hans fru flydde till Constans, vidare till Augsburg och i juli 1526 fortsatte de till Nikolsburg i Mähren (i nuvarande Tjeckien), där det rådde större frihet i trosfrågor. Furstarna Leonard och Hans von Lichtenstein var vänligt sinnade och tillät anabaptisterna att slå sig ner på deras område. Många anabaptister flydde från Schweiz, Österrike och Tyskland till friheten i Mähren. Hubmaier blev pastor och ledare för en stor församling med runt 6000 medlemmar i Nikolsburg. Under det år han var verksam i Nikolsburg publicerade han också många böcker och skrifter. Det var här som hans teologiska författarskap nådde sin kulmen.

Teologen som blev martyr
1526 avled den böhmiske kungen och Ferdinand i Österrike tog makten över Böhmen och Märhren. Han ville komma åt reformatorerna i Mähren och då särskilt Hubmaier som han hade ett ont öga till sen Waldshut-tiden. Ferdinand satte press på furstarna i Mähren och tvingade dem att utlämna Hubmaier och hans fru i juli 1527. De fängslades och fördes till Wien och förhördes under tortyr. Hubmaier skrev ett långt försvar, utan att ge efter på de viktiga punkterna. Den här gången förnekade han inte det han trodde på. Han brändes på bål den 10 mars 1528 och hans hustru dränktes i Donau några dagar senare.


Läs mer om Balthasar Hubmaier i Gameo, eller på Anabaptist network. Jag återkommer inom kort med ett inlägg om Hubmaiers teologi och hans betydelse för anabaptismen och baptismen.

Del 2 om Hubmaier finns här: Hubmaiers inflytande

tisdag 16 september 2008

Nya församlingar för en ny tid

Sverige är ett missonsfält! Ett sätt att missionera i Sverige är att plantera nya församlingar som når nya människor. Församlingsplantering har legat på mitt hjärta sen början på 80-talet, då jag själv var med och startade Råslätts församlingsgemenskap (mer här och här).


Under det senaste åren har församlingsplantering också blivit en angelägenhet i min tjänst som lärare på Mariannelunds folkhögskola. Jag har varit med och tagit fram en distansutbildning för församlingsplanterare. I första hand för att möta behoven inom Pingströrelsen, men utbildningen är öppen för alla intresserade. Och nu har vi kommit igång! En handfull kursdeltagare har börjat sina studier i höst, och de är alla involverade i pionjärarbete och/eller församlingsplantering där de bor.


Kursdeltagarna hade sin första träff i Mariannelund för ett par veckor sedan och det var mycket inspirerande. Jag är väldigt glad att jag får vara med om detta och att vi kan bidra till att nya församlingar planteras i vårt land. Det är verkligen något jag brinner för.


Vill du veta mer om distansutbildningen i församlingsplantering kan du läsa på skolans hemsida eller skicka efter mer information från mig.

Det är också positivt att behovet av att satsa på församlingsplantering lyfts fram av flera olika samfundsledare. Nu senast av SAM:s Anders Bengtsson i artikeln Vi behöver fler församlingar och av EFK:s ordförande Stefan Swärd, när han skriver om utmaningen att plantera församlingar, på sin blogg.

Pelle Hörnmark är föreslagen som Pingströrelsens nye föreståndare. Idag blir han intervjuad i Dagen och han är en ivrig förespråkare av den lokala församlingen. Samtidigt menar han att vi behöver hitta nya former och metoder för församlingens liv och tjänst för att kunna nå ut till människor i vårt land. Han gör en intressant analys av läget i Pingströrelsen. Han säger:

"Vi måste vara beredda att ompröva formerna, på det området kan det inte finnas några heliga kor. Vår teologi funkar - det är inte Gud och Jesus som är problemet - men formerna gör det inte. Och attityderna funkar inte heller. Vi uppfattas som slutna, stängda, förmer, interna, otillgängliga. Vi vårdar och värnar metoder som inte är användarvändliga."

Här delar jag Pelles uppfattning. Det räcker inte med att bara starta nya församlingar. Det behöver vara församlingar som är både trogna mot Bibelns budskap och kulturellt relevanta, dvs församlingar som når ut till människor i vår tid. I intervjun nämner inte Pelle behovet av att plantera nya församlingar. Jag hoppas att det var ett förbiseende och att han gör församlingsplantering till en huvudfråga om han får förtroendet och antar utmaningen att bli föreståndare för Pingst FFS.

Vi får se hur det går med det. Medan vi väntar tänker jag fortsätta att inspirera och utmana till att plantera nya församlingar så ofta jag får möjlighet. På Alla folk 2008 i Göteborg kommer jag att leda en workshop om församlingsplantering. Kom gärna dit och var med om du har möjlighet. Det skulle vara trevligt att träffa några av mina läsare.

fredag 12 september 2008

Glöm inte våra förföljda syskon!

Den här veckan har jag funderat på hur detta skulle vara att bli martyr. Hur skulle jag reagera om jag ställdes inför att dö för min tro? Skulle jag vara beredd att dö för Jesus?
Ända sedan Stefanus blev stenad i Jerusalem (Apg 7:54-60) har Jesustroende blivit avrättade och dödade för sin övertygelse. Tidigare i veckan skrev jag om Michael Sattler som brändes på bål i maj 1527.
Idag skriver Dagen om hoten om dödsstraff mot de troende i Iran. Just situationen i Iran kommer personligt väldigt nära eftersom den berör flera av mina vänner.
Det är bra att Dagen belyser situationen. Det kan väcka många att be för de iranska kristna, i Iran och runtom i världen. Det kan också få oss att agera på olika sätt för deras skull. Är det någon av er som har konkreta förslag på vad vi kan göra för våra förföljda syskon?
Hebreerbrevets författare uppmanar oss att inte glömma dem som blir förföljda.
Tänk på dem som sitter i fängelse, som om ni var fångar med dem. Tänk på dem som blir misshandlade, som om det gällde er egen kropp. (Hebr 13:3)
Hur konstigt det än kan låta säger Jesus också att det är saligt att lida för honom:

Saliga de som förföljs för rättfärdighetens skull, dem tillhör himmelriket. Saliga är ni när man skymfar och förföljer er och på allt sätt förtalar er för min skull. Gläd er och jubla, er lön blir stor i himlen. På samma sätt förföljdes ju profeterna före er tid. (Matt 5:10-12)
Jag ber att Gud ska välsigna dem som lider runtom i världen idag. Och jag ber att jag själv ska vara beredd att lida för Jesus och Guds rike när jag kommer i den situationen. Detta är vad jag har tänkt på den här veckan. Hur ser du på detta?

onsdag 10 september 2008

Michael Sattler, del 3: Rättegång och avrättning

Jag har tidigare skrivit två delar i berättelsen om Michael Sattler (del 1 och del 2). Här kommer den tredje och sista delen.


Direkt efter konferensen i Schleitheim den 24 februari 1527 återvände Michael Sattler till sin församling i Horb i södra Tyskland. Den lilla församlingen hade dock blivit upptäckt av de katolska myndigheterna under hans frånvaro. De överrumplades när de var samlade och Michael Sattler, hans fru och flera andra blev arresterade. De sattes i fängelse i den närbelägna staden Bindsdorf. Från fängelset skrev Sattler ett gripande brev till församlingen. Brevet finns att läsa här.

Efter några månader var det dags för rättegång. Det finns fyra olika ögonvittnesskildringar av rättegången så vi vet ganska väl vad som hände.


Det följande är en dramatiserad och förkortad version av Sattlers rättegång. Den är skriven av Stuart Murray och baserad på Thieleman van Braght's The Martyrs ' Mirror från 1660. Det engelska orginalet av texten finns här. Martyrs' Mirrors hela berättelse om rättegången finns här.

Rättegången mot Sattler
Datumet är den 17 maj 1527. Platsen: staden Rottenburg i södra Tyskland. Rättegången leds av greve Joachim von Zollern. Anklagade är Michael Sattler och tretton andra anabaptister.

Joachim von Zollern till de anklagade: Ni får välja en advokat som kan försvara er.

Sattler: Tack, min herre, men vi väljer att inte bli försvarade av några representanter. Även om vi vet att ni är Guds tjänare i er roll som domare, vet vi också att Guds ord inte ger er någon rätt att döma i trosfrågor. Denna domstol är inte kompetent att döma oss.

Joachim von Zollern: Din oförskämda kättare! Du kommer snart att få se vad vi har makt att göra med dig. Läs anklagelserna.

Stadssekreteraren: Anklagelserna mot Michael Sattler är följande: (1) att han och hans anhängare har handlat i strid med kejsarens förordning; (2) att han har undervisat, hållit före och trott att Kristi kropp och blod inte är närvarande i sakramentet; (3) att han har undervisat och trott att barndopet inte är nödvändigt för eller befrämjar frälsningen; (4) att de har förkastat sista smörjelsens sakrament; (5) att de har föraktat och smädat Guds moder och förkastat helgonen; (6) att han har förkunnat att man inte ska avlägga ed inför överheten; (7) att han har infört ett nytt bruk vid firandet av Herrens måltid och lagt brödet och vinet på en tallrik och sedan ätit och druckit det; (8) att han har lämnat klostret och gift sig i strid med klosterregeln; (9) att han har sagt att om turkarna invaderar landet ska man inte göra motstånd, och att om det vore rätt att kriga ville han hellre kriga mot de kristna en mot turkarna.

Joachim von Zollern: Kan du nu svara på dessa allvarliga anklagelser?

Sattler: Jag ber att ni läser dem igen så att jag helt kan förstå dem.

Stadssekreteraren: Han har skrutit med att han har den helige Ande. Om detta skryt är sant behöver vi inte läsa anklagelserna igen. Den helige Ande kan informera honom.

Sattler: Var snäll och läs dem igen. (Sekreteraren läser dem igen.)

Joachim von Zollern: Kommer du nu att svara på anklagelserna?
Stadssekreteraren: Anklagelserna mot Michael Sattler är följande: (1) att han och hans anhängare har handlat i strid med kejsarens förordning.

Sattler: Kejsarens förordning var riktad mot Lutheranerna och uppmanade dem att endast predika evangeliet och Guds ord. Denna förordning har vi följt för vi har inte handlat mot evangeliet eller Guds ord.

Stadssekreteraren: (2) att han har undervisat, hållit före och trott att Kristi kropp och blod inte är närvarande i sakramentet.

Sattler: Den andra anklagelsen accepterar jag som sann och jag kan visa många Skriftställen som bevisar detta.

Stadssekreteraren: (3) att han har undervisat och trott att barndopet inte är nödvändigt för eller befrämjar frälsningen.

Sattler: Den tredje är också sann, för dopet är för de troende, inte för spädbarn, vilket Skriften tydligt visar.

Stadssekreteraren: (4) att de har förkastat sista smörjelsens sakrament.

Sattler: Den sista smörjelsens sakrament är ingenting. Oljan är skapad av Gud och därför god, men påvens välsignelse gör den inte till något bättre.

Stadssekreteraren: (5) att de har föraktat och smädat Guds moder och förkastat helgonen.

Sattler: Vi har inte smädat Kristi moder eller helgonen, men Skriften tillåter inte att vi betraktar henne eller helgonen som förebedjare för oss.

Stadssekreteraren: (6) att han har förkunnat att man inte ska avlägga ed inför överheten.

Sattler: Den sjätte anklagelsen är sann, för Kristus själv har förbjudit oss att svära eder.

Stadssekreteraren: (7) att han har infört ett nytt bruk vid firandet av Herrens måltid och lagt brödet och vinet på en tallrik och sedan ätit och druckit det.

Sattler: Jag bryr mig inte om att svara på den sjunde anklagelsen för den är inte värd att försvaras.

Stadssekreteraren: (8) att han har lämnat klostret och gift sig i strid med klosterregeln.

Sattler: När det gäller mitt äktenskap vill jag säga att äktenskapet är av Gud instiftat. Det är Herrens förordning. Hur många präster känner ni som lever i avhållsamhet?

Stadssekreteraren: (9) att han har sagt att om turkarna invaderar landet ska man inte göra motstånd, och att om det vore rätt att kriga ville han hellre kriga mot de kristna än mot turkarna.

Sattler: När det gäller turkarna kommer vi inte att strida för det har blivit sagt: "Du skall inte dräpa".

Joachim von Zollern: Är detta ditt fullständiga svar?

Sattler: Jag skulle gärna vilja diskutera dessa frågor mer ingående med er om ni tillåter mig att hänvisa till Skriften.

Avrättningen

Domarna blev ursinniga när de såg Sattlers lugna självförtroende och började förlöjliga och hota honom, men han tappade inte fattningen. Efter en lång överläggning förklarade de honom skyldig och meddelade den fruktansvärda domen. Två dagar senare avrättades Michael Sattler. Hans lidande började redan på torget där en bit av hans tunga skars av. Bitar slets ur hans kropp med glödheta tänger. Han bands fast vid en vagn och ytterligare fem gånger använde man tängerna för att slita bitar ur hans kropp på vägen till avrättningsplatsen. Till vakternas förvåning kunde Sattler fortfarande tala och de hörde honom mana till omvändelse och be för sina förföljare. Sedan blev han bunden vid en stege och knuffad in i elden.

Sattler: Ni alla som är här, domare och herrar, hör Guds ord, omvänd er och tro på evangeliet. Allsmäktige evige Gud, du är vägen och sanningen. Eftersom ingen har kunnat visa att jag har misstagit mig skall jag idag vittna för sanningen och besegla den med mitt blod.

När repet runt hans handleder brändes igenom lyfte Sattler sin händer och pekade mot himlen. Det var det överenskomna tecknet till bröderna att martyrdöden var uthärdlig. Sen hörde folkmassan honom säga över sina såriga läppar:

Sattler: Fader, i dina händer överlämnar jag min ande.
Sattlers fru, Margareta, vägrade förneka sin tro och dränktes två dagar senare i floden Neckar.

Den orättvisa rättegången och grymma avrättningen gav eko runtom i Centraleuropa och Sattlers vittnesbörd bar mycket frukt. Längre referat av rättegången och avrättningen finns här och här. Det finns massor om Michael Sattler på internet för den som vill söka.
Böcker och filmer

The Life and Thought of Michael Sattler av Arnold Snyder är den mest omfattande boken om Sattlers liv och tänkande.

The Legacy of Michael Sattler innehåller en kort biografi och alla Sattlers skrifter och texter.

Pilgrim Aflame av Myron Augsburger är en historisk roman om Sattler och den tidiga anabaptismen. Långfilmen The Radicals, bygger på Augsburgers roman och är tillgänglig på Youtube.

Anabaptist Portraits av John Allen Moore har ett kapitel om Sattlers liv

Den tredje reformationen av Karl Kilsmo har inte mindre än 60 sidor om Sattler, inklusive flera av hans texter översatta till svenska, bl.a. hela Schleitheimbekännelsen, brevet från fängelset och hela rättegången.

torsdag 4 september 2008

Bloggtankar och bloggtips

Nu har jag bloggat i drygt sex månader. Det har varit intressant och lärorikt. Jag har en liten skara av mer eller mindre regelbundna läsare och det kommer en och annan kommentar ibland. Några inlägg har framkallat bra samtal. Visst sneglar jag lite avundsjukt på andra bloggar med mer aktivitet, och jag gör mitt bästa för att fler ska hitta hit.
Det är roligt att blogga, men det finns också vissa problem. Det tar t.ex. mycket tid och det blir mycket tid vid datorn. Hur gör ni andra för att hålla ordning på livet och tiden, och för att hinna allt annat viktigt som man vill göra? Vill ni dela era erfarenheter med mig?
Det är uppmuntrande när andra tipsar om min blogg. Nu senast fick jag god reklam av Jonas Lundström. Tack Jonas. Vad tycker ni andra om Barnabasbloggens sex första månader. Ge gärna både ros och ris så att jag kan utveckla den till att bli ännu bättre.

Bloggtips

En rolig sak med att blogga är alla nya kontakter man får på nätet. Idag vill jag tipsa om några av dem jag upptäckt under det här halvåret som jag uppskattar.


Ovan nämnde Jonas Lundström på den radikal-reformatoriska bloggen inspirerade mig att börja blogga. Efter en tids tystnad är han tillbaka och har skrivit ett mycket läsvärt inlägg med frågan: Måste man göra som Jesus säger? Läs och kommentera! Jonas' tänkvärda och ofta kontroversiella inlägg ger upphov till långa samtal. Och Jonas är ett föredöme i att samtala och uppskatta olika åsikter.


På norska


Det finns flera intressanta bloggar på norska. Husförsamlingsförespråkaren Are Karlsen skriver om Andeutgjutelse utan hierarki och jämför Lakeland med Azuza Street. Han ger ett mycket intressant perspektiv på pingstväckelsens första tid. Are lever i en oberoende husförsamling och hans tankar om församlingsliv är inspirerande.

Bjørn Olav Hansen skriver nya inlägg i stort sett varje dag. Han tar upp många ämnen som rör församlingsliv, kristen tro, kyrkohistoria m.m. Jag rekommenderar en artikel om Påvens nya villolära. Det finns mycket matnyttig undervisning på denna blogg.

På engelska

Den engelskspråkiga världen är översvämmad av bloggar. Många är riktigt bra, men jag orkar inte läsa och kommentera så mycket. Det är så många som gör det ändå. Jag vill dock nämna tre som jag håller koll på.

Greg Boyd är en välkänd pastor och författare som också bloggar. Tyvärr kan man inte kommentera det han skriver (Det är tråkigt med bloggar man inte kan kommentera!). Greg Boyd är en mycket duktig bibellärare och teolog som vågar ifrågasätta traditionella tänkesätt. Här presenterar han tre aktuella böcker bl.a. Pagan Christianity, som jag tidigare skrivit om här.

Brother Maynard skriver nya inlägg nästan varje dag. Han vill tyvärr inte avslöja vem han är. Det är alltid lite olustigt med anonyma bloggare tycker jag. Men han skriver bra i alla fall. Han har skrivit en mycket bra analys av Todd Bentley, Lakeland och konsekvenserna för Peter Wagner och den s.k. apostoliska rörelsen. Här finns flera artiklar: Reinterpreting the Lakeland Fallout, Is Bentley Taking the ICA Down With Him, Call it Apostolic Fallout.

Till sist vill jag tipsa om Guy Muse. Han är missionär i Equador och jobbar med ett nätverk av husförsamlingar. Han skriver lite oregelbundet, men ofta finner jag guldkorn i hans praktiska och jordnära reflektioner om livet och församlingen. Här är ett av hans senaste inlägg: Why go to church?

Lite mer om RFG

Det är några som skrivit om vår församlings 25-års fest. Du kan läsa om oss i Världen idag, på SAM:s hemsida och i Jnytt. Dagen har tyvärr inte uppmärksammat denna händelse ännu. Det är lite tråkigt. Stora manifestationer kan visserligen väcka ett visst intresse, men det är fungerande kristna gemenskaper som verkligen kan väcka intresse för Jesus.