fredag 28 juni 2019

Bokpresentation: Bekänna färg

Diskussionen om hur kyrkan ska förhålla sig till samkönade relationer är het. Frågan har diskuterats intensivt under många år och när Libris gav ut antologin Välkomna varandra under hösten 2017 togs ett nytt steg. Tidigare rådde det en relativt stor enighet inom de mer evangelikala sammanhangen om att hålla fast vid en traditionell syn på äktenskapet, men på senare tid har flera röster höjts för att fullt ut bejaka samkönade relationer även i dessa sammanhang. Välkomna varandra hör till dessa röster vilket tydligt signalerades i bokens undertitel - Bejakande perspektiv på homosexualitet i frikyrkan.

Under våren 2019 kom så antologin Bekänna färg – Kyrka och hbtq i en regnsbågsfärgad värld, utgiven av Apologia och Svenska Evangeliska Alliansen och med Olof Edsinger och Ray Baker som redaktörer. Bokens ärende är att ödmjukt och respektfullt förklara och försvara den traditionella synen på äktenskapet som en förening mellan en man och en kvinna. Den är delvis ett svar på Välkomna varandra, även om Bekänna färg är bredare och tar upp flera ämnen som inte behandlas i den första boken. Jag har läst båda böckerna med stort intresse och jag tycker att den som verkligen vill förstå den här diskussionen bör läsa båda två, oavsett vilken grundsyn man har. Det blir ett bättre samtal om man verkligen förstår meningsmotståndarens argument. 

En styrka i båda böckerna är att de innehåller personliga berättelser. De personliga berättelserna är viktiga och sätter in diskussionen i ett personligt sammanhang. Man lär sig mycket genom att lyssna till andras erfarenheter och det ökar förståelsen. Det finns anonyma berättelser i båda böckerna, men de flesta träder fram med sitt namn. 

Efter denna allmänna introduktion till ämnet tänker jag nu göra en genomgång av den senare boken. Det här är både en presentation och recension. 

Bekänna färg är en rejäl bok på över 300 sidor och den tar upp många olika ämnen. Visst finns det frågor som skulle kunna bearbetas djupare, men jag förstår att bokens omfång måste begränsas. I grunden tycker jag att boken är väl disponerad och att redaktörerna gjort kloka prioriteringar, även om det kanske hade varit bättre att stryka något kapitel i den teologiska delen och lägga till någon mer fördjupning i den pastorala delen. Här tänker jag kort kommentera kapitlen ett och ett.

Inledning (sid 7-10), Olof Edsinger och Ray Baker
Här ger bokens två redaktörer en kortfattad introduktion. De är måna om en god ton och ett respektfullt samtal i denna omtvistade fråga. De förklarar att bokens första halva fokuserar på det teologiska perspektivet, medan den andra halvan mer tar upp praktiska frågor. De beklagar också att det inte fanns utrymme för fler texter med det pastorala perspektivet på hbtq och den kristna församlingen, men hänvisar till andra texter som tar upp detta  perspektiv. De introducerar de personliga berättelserna med följande ord: ”Under vinjetten ’Min berättelse’ finns även fem personliga vittnesbörd som alla publiceras för första gången. Viktigt har här varit att ge röst åt de många kristna hbtq-personer som utifrån sin förståelse av bibelordet har valt att inte leva ut sin sexualitet i en samkönad relation. Deras berättelser är viktiga för antologin som helhet…”

Att tänka kristet om kärlek och sexualitet (sid 11-21),  Espen Ottesen
Ett inledningskapitel som lägger en grund genom att beskriva Bibelns positiva grundsyn på sex och vår tids spänning mellan hur kyrkan och samhället ser på sex och sexuellt umgänge.

Min berättelse: Helad? Jag? (sid 22-28), Ray Baker
Den ene av bokens redaktörer berättar sin livshistoria. Mycket intressant!

En vision för kristen etik – exemplet homosexualitet (sid 29-66), Richard B Hays
Det här kapitlet har tidigare publicerats i antologin Den hemlösa sexualiteten: Om homosexualitet och kristen tro (Libris, 2001). Den är översatt från engelskan och hämtad från boken The Moral Vision of the New Testament. Det här är bokens längsta kapitel och det är riktigt mastigt att läsa. Det är mycket bra, men kanske är det en nackdel att ett så tungt kapitel kommer så tidigt i boken. Författaren skriver utifrån sin personliga erfarenhet och bearbetar både bibliska och teologiska frågor, liksom praktiska och pastorala. Ibland känner man att texten har några år på nacken, speciellt några gånger när distinktionerna mellan attraktion, identitet och beteende inte är glasklara. De distinktionerna är betydligt mer tydliga i den mer nutida texten om medlemskap och ledarskap i slutet av boken (sid 227-230). Jag tror att boken hade tjänat på att dessa tydliga distinktioner kommit tidigare.

Allt pekar tillbaka mot begynnelsen – Bibeln och samkönade sexuella relationer (sid 67-72), 
Stefan Gustavsson
I två kapitel bearbetar Stefan Gustavsson viktiga bibeltexter i ämnet. Egentligen är det svårt att förstå varför hans text är uppdelad i två kapitel, eftersom det första är väldigt kort och bara presenterar vilka texter i Bibeln som behöver bearbetas, och framhåller att man inte får hoppa över skapelsetexterna i 1 Mos 1-2.

Alla vägar bär till Romarbrevet – Paulus och samkönade sexuella relationer (sid 73-90), Stefan Gustavsson
Gustavssons egentliga ärende är att bearbeta det Paulus skriver om samkönade relationer. Hans text fokuserar på Romarbrevets första kapitel och är i stor utsträckning ett svar på Niklas Öjebrants text i Välkomna varandra. Gustavsson gör en mycket noggrann exegetisk genomgång av bibeltexten och visar på svagheterna i Öjebrants argumentation. För den som tar Bibeln på allvar är detta ett mycket viktigt kapitel.

Min berättelse:  Identitetskamp och helgelseprocess (sid 91-96), Mary Jönland
Ännu en intressant och läsvärd personlig berättelse.

Homosexualitet i den antika världen (sid 97-109),  Ray Baker
Det här är ett av bokens mest intressanta kapitel. Det påstås ofta att människor på Bibelns tid inte kände till jämställda och ömsesidiga samkönade sexuella relationer. I den här texten visar Ray Baker med all tydlighet att detta påstående saknar historisk grund. Han ger flera exempel på samkönade sexuella relationer mellan jämlikar i antiken, både när det gäller kvinnor och när det gäller män. Kapitlet avslutas med orden: ”Argumentet… som landar i att Paulus kritik av samkönade relationer ska begränsas till kritik mot övergrepp, maktmissbruk och prostitution, framstår därmed som helt utan grund.” (sid 109)

Paulus kroppsteologi – en kommentar till Första Korinthierbrevet 6 (sid 110-120), Bengt Holmberg
Detta kapitel är en exegetisk genomgång av 1 Kor 6. Texten var även publicerad i antologin Den hemlösa sexualiteten, Libris 2001. Om jag hade varit redaktör hade jag nog tagit bort den här texten och lagt in något mer kapitel i den pastorala delen. 

Vad har Gamla testamentet att säga i frågan? (sid 121-134), Olof Edsinger
Ungefär mitt i boken tar Olof Edsinger itu med vad Gamla testamentet säger om äktenskapet och om samkönade relationer. Det här är också ett av bokens viktigaste kapitel, enligt min mening. Halva kapitlet ägnas åt skapelsetexterna i 1 Mos 1-2 och genomgången är mycket bra. Det är här vi måste börja när vi ska tala om en kristen syn på äktenskapet. Edsinger talar om fyra väsentliga ingredienser: överlåtelse, trohet, komplementaritet och potentiell fruktsamhet. Kapitlets andra del tar upp lagtexterna om otukt och hur de ska förstås ur ett nytestamentligt perspektiv. 

Min berättelse: Sann frihet (sid 135-139),”Peter”
Intressant berättelse om att växa upp i frikyrkan och ha homosexuella känslor.

Teorier om homosexualitetens ursprung (sid 140-164), André Juthe
Det här är ett mycket välskrivet och intressant kapitel som ger en översikt över det aktuella forskningsläget kring homosexualitetens ursprung och orsaker. André Juhte går igenom flera olika biologiska, psykologiska och socio-kulturella förklaringsmodeller och avslutar kapitlet med att presentera en modell som integrerar ”nästan alla forskningsdata till en mer ’integrerande förklaring’” (sid 161). För mig var det väldigt lärorikt att få denna genomgång av forskningen.

Komplementariteten mellan manligt och kvinnligt – ett biologiskt och psykodynamiskt perspektiv (sid 165-175), Syster Sofie O.P.
Här ger sig Syster Sofie in på ett mycket svårt ämne. Vad är egentligen skillnaden mellan män och kvinnor och hur kompletterar de varandra? Det är intressant läsning, men det här kapitlet är ändå det jag är mest tveksam till. Dels därför att beskrivningen av skillnaden mellan män och kvinnor känns alltför schablonartad, men också för att kapitlet bygger så mycket på psykodynamiska teorier. Det känns som att det är lite för mycket Freud här. Jag skulle gärna haft en annan text om komplementariteten mellan manligt och kvinnligt. Det är ett viktigt ämne, men samtidigt svårt att hantera. Ett mer bibelteologiskt perspektiv hade varit intressant.

Vad hände med George? Om identitet och individualitet i vår tid (sid 176-187),  Anna Sophia Bonde
En personligt skriven krönika om kyrka, olikheter, identitetsfrågor och tolerans. George syftar på en av karaktärerna i Fem-böckerna av Enid Blyton. Om ni har läst dem anar ni säkert poängen. 

Könsidentitet och den unga generationen – trans, queer och normkritik (sid 188-203), Olof Edsinger
En värdefull översikt över aktuella trender i det svenska samhället, särskilt i ungdomsgenerationen. Det är viktigt att förstå vad som händer och hur människor tänker i vår kultur.

Min berättelse: Att gå den smala vägen (sid 204-215),”Sebastian”
Ännu en mycket läsvärd berättelse.

När någon man älskar kommer ut (sid 216-224), Ray Baker
I ett kort kapitel ger Ray Baker goda och tänkvärda råd till kristna föräldrar vars barn kommer ut som homosexuella. Texten innehåller många intressanta reflektioner både om föräldrarnas bearbetning av det hela, om bemötande och om olika praktiska situationer som kan uppstå. 

Medlemskap, ledarskap och tjänst – en vägledning till kristna församlingar (sid 225-248), Joshua Ryan Butler
Det här kapitlet hör till bokens absolut bästa. Det är översatt från engelskan och författaren bor i USA, men texten är allmängiltig och principerna går att tillämpa även i svenska församlingar. Kapitlets styrka är att det inte föreskriver hur man ska göra, utan visar på olika möjligheter och alternativ och vad de kan får för konsekvenser. Jag väljer att citera kapitlets inledning:

”Denna vägledning är skriven utifrån en klassiskt kristen syn på äktenskap och sexualliv. Jag som skriver är själv pastor, och jag riktar mig till likasinnade kollegor. De flesta frågor som vi i fortsättningen kommer att brottas med är komplicerade och kommer med nödvändighet att hanteras olika av kyrkor med skiftande struktur, medlemsantal, etnicitet, samfundstillhörighet och teologisk övertygelse. Men samtidigt vill jag att den här texten ska vara allmängiltig. Min avsikt är därför inte att komma med patentsvar enligt en för alltid given mall, utan att hjälpa dig att tänka igenom de aktuella frågorna och avvägningarna för att komma fram till vilket förhållningssätt som med tydlighet, medkänsla och övertygelse passar i just din församling.”

Med den utgångspunkten bearbetar sedan författaren frågorna om medlemskap och ledarskap på ett mycket förtjänstfullt sätt. Här är det noggrannhet i definitionerna och tydlighet i argumenten, och dessutom flera fallstudier som illustrerar hur det kan se ut i praktiken. Det här kapitlet borde läsas av varje pastor och församlingsledare.

Så här gör vi – fem röster från svensk kristenhet (sid 249-270), Dan Salomonsson, Richard Hultmar och Lars-Göran Sundberg, Henrik Bååth, Daniel Ringdahl, Anders Arborelius O.C.D.
Utifrån sin läsning av föregående kapitel av Joshua Ryan Butler har sex ledare från fem kristna sammanhang i Sverige skrivit korta texter om hur de hanterar frågorna om hbtq och samkönade relationer i sina församlingar. Exemplen är från Pingst, EFK, Frälsningsarmén, ELM och Katolska kyrkan. Det är intressanta texter, även om de är korta och inte alltid helt tydliga. Dessa praktiska och pastorala frågor kunde ha fått mer utrymme i boken. Jag tar med mig Dan Salomonssons bild om skillnaden mellan en avokadoförsamling (mjukt skal, hård och tydlig kärna) och en kokosnötsförsamling (hårt skal och otydlig kärna). Den tror jag att jag kommer att använda i framtiden. 

Min berättelse: Två vita klänningar (sid 271-287), Nasrin Sjögren
Utan tvekan den mest dramatiska och mest fängslande av de fem personliga berättelserna. Dessutom ett starkt vittnesbörd om författarens väg till tro på Jesus Kristus.

Även om jag har vissa kritiska synpunkter anser jag att det här är en mycket bra och viktig bok. Jag är tacksam till både redaktörerna och författarna för att de kliver fram och bekänner färg i denna känsliga fråga. I allt väsentligt instämmer jag i bokens ståndpunkter och slutsatser. Jag rekommenderar alla kristna ledare att läsa den. 

1 kommentar:

  1. Tack, Jonas, för en fin genomgång och recension! Angående de pastorala frågorna vill jag bara säga att vi har försökt att bidra med material även utanför bokens pärmar, nämligen med följande flik på resurshemsidan Äktenskap.info: http://äktenskap.info/pastoralt-2/

    SvaraRadera