fredag 14 oktober 2011

Kan man tro på Bibeln?


I två artiklar i Dagen avhandlas ämnet bibelsyn. "På några år har frikyrkofolkets bibelsyn ändrats markant. Från en konservativ till en mer liberal", skriver tidningen på förstasidan. Det är möjligt att så är fallet och det är oroande. Det är viktigt att ta upp frågan.

Den längre artikeln har rubriken Gick Jesus verkligen på vattnet? Den innehåller en del intressant och bra, men också en del som är mycket märkligt. Journalisten Gabriella Mellergårdh jämför tre olika sätt att förhålla sig till Bibeln, den fundamentalistiska, den evangelikala och den liberala, men beskrivningen av de tre är så missvisande att man blir förvånad. Både i artikeln och den efterföljande faktarutan kommer de mest märkliga och motsägelsefulla påståenden om både fundamentalister och evangelikaler. Det är grova generaliseringar och rena felaktigheter. Fundamentalister påstås helt korrekt tro att Bibeln är Guds ord och absolut sann. Det tror även de flesta evangelikaler. Evangelikaler påstås helt korrekt tro att Bibeln är 100% Guds ord och 100% människors ord. Vilken fundamentalist skulle ha förnekat det? Jag har inte tid att precisera kritiken här och nu, men på bloggen Nehushtan finns en rejäl genomgång av hela artikeln här. Jag hänvisar till den och delar i mycket det som skrivs där. Torsten Åhman blir intervjuad i artikeln och han har lagt ut ett par föredrag på sin blogg där han mer utförligt presenterar sin bibelsyn. Den blev nog lite otydligt i artikeln, tror jag.

Faktarutan i Dagenartikeln anger Wikipedia som källa. Är det verkligen möjligt? Använder den kristna tidningen Dagen Wikipedia som källa för att definiera olika bibelsyner? Inte konstigt att det blir tokigt. Det finns betydligt mer tillförlitliga källor.

I den andra artikeln intervjuas teologen Mikael Tellbe. Min förhoppning är att kyrkan ska vakna, säger han och ger uttryck för en längtan att frikyrkan återigen ska bli en bibelläsande och bibeltroende rörelse. Det hoppas jag också ska ske. Bibelsynen är avgörande för den kristna kyrkans framtid i vårt land.

Jag har tidigare presenterat min bibelsyn i inlägget Är hela Bibeln Guds ord?

Uppdatering 20/10 2011

Efter att jag haft en dialog med artikelförfattaren Gabriella Mellergård vill jag göra ett förtydligande av vad jag ser som brister i artikeln.

Det största problemet är att artikeln försöker jämföra fundamentalistisk och evangelikal bibelsyn. Det är nämligen inte bibelsynen som är skillnaden mellan fundamentalismen och evangelikalismen. De har i stort sett samma bibelsyn. Skillnaden ligger snarare i hur man förhåller sig till vetenskap, forskning, kultur, andra kristna och det omgivande samhället. Jag tycker att artikeln hade varit bättre om den bara jämfört evangelikal och liberal bibelsyn. Fundamentalist är inte mycket mer än ett skällsord och de fundamentalister som beskrivs i artiklen tror jag inte finns i verkligheten (utom möjligen i små och obskyra sekter). Låt mig illustrera vad jag menar.
I artikeln står det: "till exempel skulle fundamentalisten säga att Bibeln är Guds ord och absolut sann."

Det är väl även en god beskrivning även av evangelikal bibelsyn som den definieras i Lausannedeklarationen och Kapstadsöverenskommelsen.

Artikeln fortsätter: "Mittfåran, där många frikyrkliga befinner sig, är den evangelikala bibelsynen som menar att Bibeln är en skrift inspirerad av Gud, en helig skrift och rättesnöre, men skriven av människor."

Det är väl en bra formulering även om ordet "men" är olyckligt. Det borde stått "och skriven av människor". Inte heller detta är något som skiljer sig från klassiska fundamentalister. De trodde inte på mekanisk diktamen, utan på att människor skrev inspirerade av Gud. Problemet är att artikeln antyder att det är en skillnad och att fundamentalisten inte tror detta.

De principer som Torsten Åhman sen utvecklar för bibeltolkningen är mycket bra, men det är fel att antyda att det är en annan bibelsyn än den sk fundamentalistiska. När han säger: "Jag tror att Bibeln är skriven under gudomlig inspiration och ledning, men inte på ett mekaniskt sätt." så anar man att han menar att det finns någon som tror att inspirationen skett på ett mekaniskt sätt, troligen den sk fundamentalisten. Seriösa teologer inom den ursprungliga fundamentalismen förnekade mekanisk diktamen. Det är något som meningsmotståndarna ofta anklagar de bokstavstroende för, men det är inte vad de tror på. Åhman distanserar sig från en tänkt meningsmotståndare som inte finns.

Så till faktarutans beskrivning av olika bibelsyner. Jag citerar:

"Fundamentalistisk:
Bibeln är Guds ord i samma mening som om Gud själv hade författat och skrivit ned texten. Därmed blir Bibeln korrekt in i minsta detalj, med reservation för att översättare eller avskrivare gjort misstag. Den som har denna bibelsyn kan kallas bokstavstroende.
De kristna som har en fundamentalistisk bibelsyn är kritiska till större delen av bibelvetenskapen, avvisar textkritiken och tar inte hänsyn till poetiska omskrivningar, metaforer och symbolik i texten.

Evangelikal:
Bibeln är till 100 procent Guds ord och till 100 procent människors ord - samtidigt. Bibeln är inspirerad av Gud, men samtidigt påverkad av de människor som skrivit ned texten. Det kan därför finnas felaktigheter i enskilda detaljer, men Gud har genom sin Ande påverkat textens hela tillkomsthistoria, och står bakom den helt och hållet.
Den som har denna bibelsyn beskriver gärna sig själv som bibeltroende."

Skillnaden mellan de två är väldigt konstruerad. Skillnaden ligger egentligen inte i bibelsynen utan i förhållandet till bibelvetenskap och textkritik: Båda tror att Bibeln är 100% Guds ord. Båda tror att Bibeln är skriven av människor. Båda tror att Bibeln är helt sann och tillförlitlig. Internationellt sett tror många (troligen de flesta) evangelikala teologer och ledare att Bibeln är helt och hållet sann, även i detaljer, eftersom den är Guds ord (givetvis med reservation för misstag i avskrifter). Därför är det fel att säga att fundamentalister tror att Bibeln är helt sann medan evangelikaler tror att den kan innehålla fel i enskilda detaljer. Att författarna påverkat texten medför inte att den måste innehålla fel! I Sverige finns det nog en högre procent av evangelikala teologer som inte håller fast vid Bibelns ofelbarhet (Jag vet inte säkert om Åhman och Tellbe gör det). Man kan formulera Bibelns ofelbarhet på olika sätt, men i grunden handlar det om att den är sann och pålitlig i allt som den undervisar och vill förmedla. Lausannedeklarationen säger det rätt tydligt: "Vi bekräftar vår tro på både Gamla och Nya testamentets gudomliga inspiration, sanning och auktoritet i dess helhet, såsom Guds enda skrivna ord, utan fel i allt som det påstår och det enda ofelbara rättesnöret för tro och liv." Jag tror att många evangelikaler även i Sverige håller fast vid den formuleringen. Det gör i alla fall jag.

Att påstå att fundamentalister inte tar hänsyn till poetiska omskrivningar, metaforer och symbolik är helt felaktigt. Det kanske gäller någon sekt någonstans, men inte sk fundamentalister i allmänhet. Här har vi återigen den klassiska karikatyren som inte finns i verkligheten.

Så mitt förslag är att vi släpper begreppet fundamentalist helt och hållet när vi diskuterar bibelsyn. Det fyller ingen funktion eftersom beskrivningen av fundamentalisten är en sk "straw man". Det handlar om evangelikal eller liberal bibelsyn, ingenting annat. Det finns förstås gradskillnader inom både det evangelikala och det liberala fältet, men det är en annan sak. Det är så jag ser det.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar