onsdag 6 mars 2019

Den kristne och lagen, del 3: Jag har Kristi lag

I min förra text om den kristne och lagen lovade jag att jag skulle skriva ett inlägg om Kristi lag. Nu är det dags att göra det.

Begreppet Kristi lag finns bara på två ställen i Nya testamentet. Det dyker upp dels i Galaterbrevet där Paulus diskuterar den kristnes relation till lagen, och dels i det första brevet till Korinth när han tar sig själv som exempel på hur man kan anpassa sig till mottagaren när man evangeliserar för att vinna så många som möjligt. Så här lyder texterna.

"Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag" (Gal 6:2).

"Fri och oberoende av alla har jag alltså gjort mig till allas slav för att vinna så många som möjligt. För att vinna judar har jag för dem varit som en jude. För att vinna dem som står under lagen har jag för dem varit som en som står under lagen, fast jag själv inte står under lagen. För att vinna dem som är utan lag har jag för dem varit som en som är utan lag, fast jag inte är utan Guds lag, jag har ju Kristi lag" (1 Kor 9:19-21).

I 1 Kor 9 säger Paulus tre viktiga saker om sin egen relation till lagen, och alla tre är viktiga för att förstå hur vi bäst ska tala om den kristne och lagen.
 • Paulus skriver att han "inte står under lagen". Han menar att han inte står under Mose lag, alltså den judiska lagen. Han verkar till exempel ha ett avslappnat förhållningssätt både  till lagarna om ren och oren mat och till sabbatsbudet. De är inte längre så viktiga för honom. 
 • Paulus skriver vidare han "inte är utan Guds lag". Även om han inte är under Mose lag, så finns Guds lag i hans liv. Han är inte utan lag. Det finns moralisk stadga i hans liv. Guds lag är grundad i Guds karaktär och fanns redan före Moses. Guds lag uppenbaras på olika sätt i olika tider och den kan även märkas i människans samvete. Mose lag är en uppenbarelse av Guds lag, men för Paulus som är troende på Jesus som Messias har situationen förändrats. 
 • Paulus skriver: "jag har ju Kristi lag" (SFB98 översätter "lever i Kristi lag"). För Paulus är Guds lag uppenbarad genom Jesus Kristus. Nu är det Kristi lag som gäller för honom. Jag håller med om det som Markus Holmbom skrev i Dagen: Den kristne lever inte längre under Mose lag, utan i Kristi lag, och jag tror att det var så Paulus tänkte. 
Paulus ger dock ingen tydlig förklaring av vad som menas med Kristi lag och därför finns det olika uppfattningar i frågan. Här är några olika förslag som jag har noterat i min läsning och i mina diskussioner på nätet.
 1. Kristi lag är en fortsättning på Mose lag och i princip samma lag som Mose lag.
 2. Kristi lag är Jesus eget exempel och innehåller inga specifika bud eller befallningar. 
 3. Kristi lag består av Jesus exempel och av bara ett bud, nämligen kärleksbudet, framför allt det nya kärleksbudet i Joh 13:34-35.
 4. Kristi lag består av Jesus exempel, kärleksbudet och alla andra bud, principer och riktlinjer för livet som Jesus (och apostlarna) har gett oss i sin undervisning. 
Av dessa fyra alternativ ansluter jag mig till det fjärde. Låt mig kortfattat förklara hur jag tänker. 

Kristi lag består av först och främst Jesus exempel. Han är vårt föredöme och vi ska leva som honom. Det finns många bibeltexter som talar om detta: 

"Den som säger att han förblir i honom måste själv leva så som han levde." (1 Joh 2:6)

"Det är vad ni har kallats till, ty också Kristus led, för er skull och gav er ett exempel för att ni ska följa i hans fotspår." (1 Pet 2:21)

"Ha mig till föredöme, liksom jag har Kristus till föredöme." (1 Kor 11:1)

Kristi lag kan sammanfattas i kärleksbudet. När Jesus får frågan om det viktigaste budet i lagen svarar han med det dubbla kärleksbudet.  

Jesus svarade: "Viktigast är detta: Hör Israel, Herren vår Gud är den ende Herren, och du ska älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft. Sedan kommer detta: Du ska älska din nästa som dig själv. Något större bud en dessa finns inte." (Mark 12:29-31)

Dessutom ger Jesus ett nytt kärleksbud i Joh 13:34-35: "Ett nytt bud ger jag er: att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. Alla ska förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek."

I det nya förbundet kan vi alltså tala om ett tredubbelt kärleksbud. Vi ska älska Gud över allting, vi ska älska varandra i den kristna gemenskapen så som Jesus har älskat oss, och vi ska älska alla andra som vi älskar oss själva. Kärleken är helt central i Kristi lag och den betonas gång på gång i Nya testamentets brev. Den är så central att Paulus kan skriva: "Hela lagen sammanfattas i detta enda bud: Du ska älska din nästa som dig själv" (Gal 5:14) och "Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag" (Gal 6:2).

Kristi lag innehåller allt som Jesus har befallt sina lärjungar. Det är bra att man kan sammanfatta Kristi lag i kärleksbudet, men vi behöver även de enskilda buden. Vi behöver Kristi lag både sammanfattad och utspridd, skulle man kunna säga. Därför tror jag att det är viktigt att betona att Kristi lag även innehåller de bud, principer och riktlinjer som Jesus (och apostlarna) har gett oss genom sin undervisning. Kom ihåg att Jesus betonade vikten av att hålla hans bud.

"Om ni älskar mig kommer ni att hålla mina bud." (Joh 14:15)

"Den som har mina bud och håller dem, han älskar mig, och den som älskar mig ska bli älskad av min fader, och jag ska älska honom och visa mig för honom." (Joh 14:21)

"Om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek, så som jag har hållit min faders bud och är kvar i hans kärlek." (Joh 15:10)

Notera att bud står i plural i alla dessa sammanhang. Det är alltså inte bara ett bud det handlar om, utan flera. Andra Jesusord som talar i samma riktning är t.ex. missionsbefallningen i Matteusevangeliets sista rader, där han säger: "och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er" (Matt 28:20a), och bergspredikans avslutning: "Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem är som en klok man som byggde sitt hus på berggrund" (Matt 7:24). 

För mig är det uppenbart att Kristi lag måste innefatta även de bud och den etiska undervisning som Jesus har gett sina lärjungar, t.ex. i bergspredikan, Matt 5-7. Vikten av att hålla Guds bud framhålls även i andra delar av Nya testamentet.

"Det har ingen betydelse om man är omskuren eller oomskuren. Vad som betyder något är att man håller Guds bud." (1 Kor 7:19)

"Att vi har lärt känna honom förstår vi av att vi håller hans bud. Den som säger: 'Jag känner honom', men inte håller hans bud är en lögnare, och sanningen finns inte i honom." (1 Joh 2:3-4)

"Ty detta är kärleken till Gud: att vi håller hans bud. Hans bud är inte tunga," (1 Joh 5:3).

Även i dessa tre sammanhang står bud i plural, även om det inte syns i svenskan. Det kan alltså inte bara syfta på kärleksbudet, utan handlar med all säkerhet om alla de bud som Jesus (och apostlarna) har gett oss. Därför anser jag att det är viktigt att undervisa om buden i kristen undervisning och lärjungaträning.

Någon kanske invänder att i det nya förbundet har vi lagen skriven i våra hjärtan genom Anden och behöver inte några bud (Hes 11:19-20, 36:24-27, Jer 31:31-34). Någon annan säger att när Anden leder oss så behövs inga bud. Jag håller med om att lagen är skriven i våra hjärtan genom Anden och att det bara är om vi är ledda av Anden och fyllda av Anden som vi kan hålla Guds bud, men det betyder inte att vi klarar oss utan att undervisa om de bud och principer, som Jesus och apostlarna har gett oss. Tänk bara på hur mycket etisk undervisning det finns i Nya testamentet brev. Visar inte det att etisk undervisning behövs? Även om vi har Anden och lagen i våra hjärtan är vi fortfarande skadade av synden och vi behöver också undervisning och bud utanför oss själva för att hålla oss på vägen.

Till sist vill jag citera två avsnitt ur Douglas Moos kapitel i boken Five Views on Law and Gospel. De illustrerar något av vad jag vill ha sagt.

I will argue that this "law of Christ" the new covenant form of God´s law, is not a code or a series of commandments and prohibitions, but is composed of the teachings of Christ and the apostles and the directing influence of the holy Spirit. Love is central to this law, and there is strong continuity with the law of Moses, for many specifically Mosaic commandments are taken up and included within this "law of Christ." (sidan 368)

Commandments, even with the work of the Spirit, are still necessary, for our hearts are not yet, and in this life will never be, in perfect conformity with God's will. But Paul would protest against their being given a place of supremacy within new covenant ethics. (sid 370)

Du kan ladda ner kapitlet här: The law of Christ as the fulfillment of the law of Moses

Det finns mycket mer att säga om detta, men det här får räcka för den här gången. Nu vet du lite mer om hur jag tänker om vad som menas med Kristi lag. Hur tänker du?

Bibelcitaten är från Bibel 2000 eller från Svenska Folkbibeln 2015.

Tidigare delar i den här serien:
Den kristna och lagen
Den kristne och lagen, del 2: Svar till Stefan Larsson

4 kommentarer:

 1. Hej där!

  Ja vi kristna behöver verkligen veta mer om hur vi skall relatera till lagen!

  Det jag ser i NT är en seperation mellan den troende och Mose lag, en seperation från vandring efter lagen till en vandring efter Anden.
  Paulus använder endel starka uttryck för att få fram vårt förhållande till lagen, ex att vi blivit dödade från lagen för att tillhöra Jesus och bära frukt åt Gud.
  Det jag förstår av detta är att vi kan leva efter lagen och bära frukt åt den, eller tillhöra Jesus och bära frukt åt Gud. Två tillhörigheter där den ena gäller och den andre inte är ett alternativ.

  I Galaterbtevet 3:10 visar Paulus åter att ett liv efter Mose lag inte är ett alternativ då han menar att den som håller sig till laggärningar är under förbannelse om de inte håller och gör allt som står i lagens bok. Gal 4 visar också på seperationen med lagen med all dess tydlighet.

  Varför är många så måna om laglydnaden kan man undra? Jo jag tror att det beror på att man inte litar på Guds förmåga att föra oss till lydnad, utan anser att vi måste ha skrivna påbud för att inte synda.

  Dock säger Hes 36:

  Hes 36:26  Och jag skall giva eder ett nytt hjärta och låta en ny ande komma i edert bröst; jag skall taga bort stenhjärtat ur eder kropp och giva eder ett hjärta av kött. 
  Hes 36:27  Jag skall låta min Ande komma i edert bröst och så göra, att I vandren efter mina stadgar och hållen mina rätter och gören efter dem. 

  Dessa bibelverser visar klart att det är Gud genom sin Ande som skall göra så att vi gör efter hans lag.

  Jer 31 som säger att lagen skall läggas i vårt sinne och skrivas i vårt hjärta, är ord om det nya förbundet och Hes 36 är ord om hur Gud skall göra i det nya förbundet.

  Bb

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej! Tack för din kommentar. Jag tolkar den som att du inte håller med mig om att vi behöver undervisning om buden när vi har Anden. Eftersom jag redan har svarat på den invändningen i min text väljer jag att citera mig själv och klistra in ett avsnitt från inlägget ovan:

   "Någon kanske invänder att i det nya förbundet har vi lagen skriven i våra hjärtan genom Anden och behöver inte några bud (Hes 11:19-20, 36:24-27, Jer 31:31-34). Någon annan säger att när Anden leder oss så behövs inga bud. Jag håller med om att lagen är skriven i våra hjärtan genom Anden och att det bara är om vi är ledda av Anden och fyllda av Anden som vi kan hålla Guds bud, men det betyder inte att vi klarar oss utan att undervisa om de bud och principer, som Jesus och apostlarna har gett oss. Tänk bara på hur mycket etisk undervisning det finns i Nya testamentet brev. Visar inte det att etisk undervisning behövs? Även om vi har Anden och lagen i våra hjärtan är vi fortfarande skadade av synden och vi behöver också undervisning och bud utanför oss själva för att hålla oss på vägen."

   Förhoppningsvis kan jag återkomma vid ett senare tillfälle och skriva med om Anden och lagen.

   Radera
  2. Hej Jonas!

   All skrift som är ingiven av Gud är nyttig till undervisning, osv.

   Det jag menar är, att om vi blivit dödade från lagen så är den inte och kan inte vara en del av oss. Lagen är ju mer än de tio buden, lagen är förbundet som gavs via Mose, där lagen är förbundets innehåll. Lagen började med de tio buden, men utvidgades med många ytterligare bud, ex lagen om orena djur.

   Jer 31 talar om ett nytt förbund, hebr 8 bekräftar att detta nya förbund nu är instiftat. Jesus sa i Matt 5:17 att han kommit för att fillborda lagen och Paulus säger att lagen skulle gälla tills säden/Jesus kom. Detta talar Jesus inte till hedningar, utan till dem som har lagen, eller till de som vill stå under lagen, kan då förvisso också vara hedningar som blivit inlurade i ett annat evangelium.

   Vi hednakristna har aldrig varit ställda under Mose lag vilket innebär att vi inte heller skall ställa oss under denna lag.

   Bb

   Radera
  3. Tack Bb. När det gäller Mose lag verkar det som att vi är överens. Jag hoppas att du har läst de två första delarna i serien om den kristne och lagen.

   Radera