onsdag 30 augusti 2023

Multiplicering enligt Apostlagärningarna

Denna text är ett utdrag från mitt kapitel om sändande moderförsamlingar i boken Nya vägar för världens skull - Förändringsarbete i frikyrkliga församlingar. Detta är en fortsättning på det tidigare utdraget Vi behöver församlingar som är som jordgubbsplantor

Multiplicering - Lärdomar från Apostlagärningarna

Ett nyckelbegrepp i församlingsplantering är multiplicering. På svenska är multiplikation inte mycket mer än ett räknesätt och därför uppfattar många det som alltför tekniskt att använda ordet om tillväxt i den kristna rörelsen. I engelskan är ordet lite mjukare och det är därifrån vi tagit in det i vårt språkbruk. I engelska bibelöversättningar används ofta begreppet multiply om tillväxt. Jag ger tre exempel från English Standard Version (ESV)

“And the word of God continued to increase, and the number of the disciples multiplied greatly in Jerusalem”. (Apg 6:7)

“But the word of God increased and multiplied” (Apg 12:24)

“So the church throughout all Judea and Galilee and Samaria had peace and was being built up. And walking in the fear of the Lord and in the comfort of the Holy Spirit, it multiplied”. (Apg 9:31) 

I dessa exempel ser vi att det är tre saker som multipliceras i Apostlagärningarna: Guds ord, lärjungar och församlingar. I Bibel 2000 översätts ovanstående texter så här:

”Guds ord vann spridning, och antalet lärjungar i Jerusalem steg kraftigt”. (Apg 6:7)

”Guds ord fortsatte att sprida sig och tillväxa”. (Apg 12:24)

”Kyrkan fick nu vara i fred i hela Judeen, Galileen och Samarien. Den byggdes upp och levde i gudsfruktan, och den växte genom den heliga andens tröst och stöd”. (Apg 9:31)

Notera även några rader i Apostlagärningarnas sextonde kapitel där SFB15 översätter ordagrant och visar att det även är antalet församlingar som växer. ”Och församlingarna stärktes i tron och växte i antal för varje dag” (Apg 16:5).

När vi läser berättelsen i Apostlagärningarna ser vi också hur antalet medarbetare och ledare multipliceras. Paulus har en medveten strategi att hela tiden träna nya ledare och han uppmanar sin medarbetare Timotheos att göra samma sak: ”Det du har hört av mig i många vittnens närvaro, det skall du anförtro åt pålitliga människor som kan lära ut det i sin tur” (2 Tim 2:2).

Den här texten är en nyckelvers när det gäller multiplikation. I den finns fyra generationer. Paulus har undervisat Timotheos – Timotheos ska undervisa pålitliga människor – dessa ska i sin tur undervisa andra. När man har kommit upp i fyra generationer kan man börja tala om att multiplikationen verkligen har kommit igång.


Vi ser alltså att det är fyra saker som behöver multipliceras. Först är det Guds ord, evangeliet som ska spridas och växa till. När evangeliet sprids ut kommer människor till tro och tränas till lärjungar som blir medarbetare och ledare, och när medarbetare sänds ut kan även antalet församlingar multipliceras. Det är mycket viktigt att vi förstår hur det här hänger ihop och att vi tar det i rätt ordning. Vi kan inte börja med steg fyra och prata om att våra församlingar ska bli sändande moderförsamlingar om vi inte också har de tre första byggstenarna på plats. Att bara starta nya församlingar kommer inte att skapa en multiplicerande rörelse om vi inte samtidigt delar evangeliet, gör lärjungar och tränar ledare även i moderförsamlingarna. Evangelisation och lärjungaträning är motorn i all församlingsplantering och därför måste vi börja på rätt ställe.

Vi ser alltså att det är fyra saker som behöver multipliceras. Först är det Guds ord, evangeliet som ska spridas och växa till. När evangeliet sprids ut kommer människor till tro och tränas till lärjungar som blir medarbetare och ledare, och när medarbetare sänds ut kan även antalet församlingar multipliceras. Det är mycket viktigt att vi förstår hur det här hänger ihop och att vi tar det i rätt ordning. Vi kan inte börja med steg fyra och prata om att våra församlingar ska bli sändande moderförsamlingar om vi inte också har de tre första byggstenarna på plats. Att bara starta nya församlingar kommer inte att skapa en multiplicerande rörelse om vi inte samtidigt delar evangeliet, gör lärjungar och tränar ledare även i moderförsamlingarna. Evangelisation och lärjungaträning är motorn i all församlingsplantering och därför måste vi börja på rätt ställe.

När vi talar om multiplicering är det alltså en bild för snabb tillväxt. 2x2x2x2 är dubbelt så mycket som 2+2+2+2. I början är inte skillnaden så stor, men snart ökar skillnaden dramatiskt. Tänk dig att man är två personer från början och att varje person vinner en ny person varje år. Efter fyra år är man sexton personer, efter 15 år är man 32 000 och efter 25 år är man 33 miljoner. Multiplikation går långsamt i början, men efter ett tag tar det fart. Det är därför vi talar om vikten av multiplicering när vi jobbar med församlingsplantering. Och det är viktigt att begreppet får fäste i vårt språkbruk, eftersom språkbruket skapar kultur.

I vårt svenska sammanhang kan talet om multiplikation verka orealistisk och betungande. Vi är glada om det överhuvudtaget växer. Vi är vana vid minussiffror, så vi är nöjda om det är på plus. Men låt oss inte glömma att vi i hundra år, från mitten av 1800-talet till mitten av 1900-talet, hade väckelse och snabb tillväxt i vårt land. Låt oss även inspireras av att det idag finns multiplicerande rörelser i andra delar av världen och låt oss framför allt tala om visionen av församlingar som multiplicerar sig. Det är detta multiplikation handlar om:  Lärjungar som gör lärjungar som gör lärjungar i flera generationer och församlingar som planterar församlingar som planterar församlingar i flera generationer. 

Den övernaturliga dimensionen

En församling blir inte en sändande moderförsamling bara genom ett församlingsmötesbeslut om organisationsförändring eller en satsning på evangelisation. Det måste börja någon annanstans. I Apostlagärningarna ser vi att den multiplicerande rörelsen föregås av Andens utgjutande på pingstdagen. Det är avgörande att vi förstår att det finns en övernaturlig dimension här. Det är Andens utgjutande som skapar ivern att dela evangeliet. Det är Andens kraft som bekräftar evangeliets sanning genom tecken och under. Det är Anden som leder arbetarna till nya människor och till nya platser. Det är Anden som initierar nya steg och öppnar nya dörrar.

Samma sak gäller även i vår tid. Vi behöver Andens kraft och Andens ledning för att bli sändande moderförsamlingar och därför behöver allt detta genomsyras av bön. En multiplicerande rörelse av församlingar kan inte organiseras fram utan måste växa fram spontant och organiskt genom Andens ledning. Detta pekade Roland Allen på redan 1927 i sin bok TheSpontaneous Expansion of the Church and the Causes Which Hinder ItHan visade också att beroendet av Andens ledning inte tar bort behovet av strategiskt tänkande och genomtänkta missionsmetoder. I klassikern MissionaryMethods St Paul’s or Ours visade han på hur Paulus planterade församlingar genom att kombinera Andens ledning med strategiskt tänkande. Jag tror att vi som kristna i Sverige på grund av vår inre sekularisering har lätt att glömma bort den andliga dimensionen. Därför behöver vi ständigt påminna oss själva och varandra om vikten av bön och Andens ledning.

Nya vägar för världens skull, sid 289-293. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar